Profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu dla MŚP

Poprawa wydajności i efektywności pracy

Optymalizacja czasu pracy osób zatrudnionych

Automatyczne i precyzyjne rozliczanie czasu pracy!

Prosta realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa pracy

Możliwość kontroli obecności poprzez powiadomienia email i sms

Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa

Zarządzaj czasem pracy
zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.
zmianami w przepisach Prawa Pracy!

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł wprowadza od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ewidencji czasu pracy zatrudnionych na umowę o świadczenie usług (samozatrudnienie) oraz umowę zlecenie.

ATMS Zone

Poznaj najlepszą odpowiedź na zmiany!

Sprawdź szczegóły
 • W chwili instalacji system ma zdefiniowane typy kont oraz konta predefiniowane.

  Obsługa definicji kont odbywa się z poziomu Analiza czasu pracy -> Administracja -> Definicja pracy -> Konta.

  Konto służy do grupowania zdarzeń tego samego typu w określonym przedziale czasu. Za zdarzenie uważamy np. pracę, nadgodziny, urlop, chorobowe, delegacje, itd. Każde konto musi należeć do jednego z predefiniowanych typów. Typ konta definiuje sposób rozliczania i prezentowania zdarzeń zgrupowanych na koncie. Uprawnieni użytkownicy mogą zakładać dowolną ilość kont, zawsze jednak konto musi należeć do któregoś z opisanych poniżej typów kont.

  Typy kont dostępne w systemie:

  1. Salda – konto do ewidencji czasu. Oprócz rejestracji godzin umożliwia bilansowanie zarejestrowanego czasu (np. bilansowanie godzin do wybrania).
  2. Przerwy – konto do ewidencji przerw. Tylko ten typ konta może być wprowadzany z poziomu zakładki Przerwy w definicji typu dnia.
  3. Delegacje – konta do wyróżniania pracy poza siedzibą firmy. Czas może być wprowadzany poprzez ręczną edycję czasu pracy lub kwalifikację godzin.
  4. Dyżury – konta do ewidencjonowania czasu pozostawania w gotowości do wykonywania pracy. Czas może być wprowadzany poprzez ręczną edycję czasu pracy lub kwalifikację godzin.
  5. Poza nominałem – konta do ewidencji czasu pracy poza czasem nominalnym (przykładowo nadgodziny). Tylko ten typ konta może być wprowadzany z poziomu zakładki Dodatki w definicji typu dnia.
  6. Chorobowe – konta do ewidencji nieobecności chorobowych.
  7. Czas podróży – konta do ewidencjonowania czasu poświęconego na przejazdy w czasie pracy. Czas może być wprowadzany poprzez ręczną edycję czasu pracy lub kwalifikację godzin.
  8. Nieobecność(Urlop) – konta do ewidencji nieobecności urlopowych.
  9. Praca – konta do ewidencjonowania podstawowego czasu pracy. Tylko kont o tym typie można użyć przy definiowaniu czasu nominalnego w typie dnia.
  10. Markery – konta do rejestracji wystąpienia zdarzenia w danym dniu (np. do określenia, że dany dzień jest delegacją).

  UWAGI

  1. Dodawanie kont z typem salda jest w systemie zablokowane
  2. Przypisania do kont markerów nie posiadają czasu trwania oraz możliwe jest przypisanie tylko jednego markera danego typu w ciągu dnia.

  KONTA PREDEFINIOWANE

  Konta predefiniowane są zakładane w chwili instalacji systemu. Kont tych nie można usuwać. Konta te umożliwiają wykonywanie podstawowych działań w systemie i są niezbędne do jego inicjalizacji.

  1. Czas niezdefiniowany – Konto, na które zapisywany jest czas, dla którego nie zdefiniowano konta w typie dnia. Przykładowo: Mamy typ dnia, gdzie praca przypada od 8:00 do 16:00 i nie zdefiniuje się żadnych dodatków. Dla tego typu dnia zostanie zarejestrowany czas 7:00-16:00, wówczas czas pomiędzy 8:00-16:00 zostanie zakwalifikowany jako praca, natomiast czas 7:00-8:00, jako że nie ma określenia konta, na które ma być zapisany będzie czasem niezdefiniowanym. Niezdefiniowany czas pracy może być zakwalifikowany przez uprawnionego pracownika na dowolne konto.
  2. Praca – czas nominalny
  3. Poza nominałem – Konto do ewidencjonowania czasu pracy wypracowanego poza nominałem. Mogą to być np. nadgodziny.
  4. Przerwa – Czas przerwy wyodrębniany z godzin pracy i nie zaliczany do czasu pracy
  5. Godziny do wybrania – Konto do ewidencji nadwyżki czasu pracy, która może służyć do kompensacji braków godzin
  6. Wolne na płatne – Konto, na które zapisywany jest czas pracy przekwalifikowywany z czasu do wybrania na czas płatny
  7. Powyżej czterdziestu godzin tygodniowo
  8. Delegacja
  9. Czas podróży
  10. Godziny wybrane – konto do ewidencji kompensowanego czasu pracy. Zwiększenie salda konta nadgodzin wybranych, pociąga za sobą zmniejszenie salda konta godziny do wybrania.
  11. Godziny usunięte – godziny które nie będą zaliczane do czasu pracy
  12. Dyżur
  13. Przerwa płatna – czas przerwy wyodrębniany z godzin pracy, jednak zaliczany do czasu pracy

  DODAWANIE KONTA

  W celu dodania nowego konta należy przycisnąć klawisz Dodaj konto. Wyświetli się formularz Dodaj nowe konto. W formularzu należy:

  1. Wybrać z listy Typ konta odpowiednią definicję typu konta.
  2. Wpisać nazwę konta w polu Nazwa.
  3. Wypełnić pole Symbol. Symbol to dwuznakowe oznaczenie konta.
  4. Wpisać Współczynnik. Współczynnik jest wykorzystywany podczas dopisywania salda na inne konto.
  5. Zaznaczyć opcję Aktywne. Brak zaznaczenia skutkuje tym, że konto nie będzie widoczne na innych formatkach systemu (z wyjątkiem grupowego rozpatrywania godzin).
  6. Ustawić odpowiedni znacznik w box’ie Zaliczane do nominału pracy? Zaznaczenie opcji spowoduje to, że zapisy czasu obecności przypisane do konta będą traktowane jak czas pracy.
  7. Ustawić czy przypisywane czasy do konta wymagają akceptacji przez przełożonego (lub inną uprawnioną osobę).
  8. Ustawić/zdjąć znacznik Pokaż do akceptacji. Zaznaczenie spowoduje, że zapisy na tym koncie, które nie są jeszcze rozpatrzone będą widoczne w tabeli kont na formatkach Czas pracyKwalifikacja godzin pracy. Brak znacznika spowoduje, że zapisy nie zaakceptowane nie będą uwzględniane w tej tabeli.
  9. Wybrać opcję z listy Widoczność:
   1. Nikt – konto nie jest uwzględniane w tabeli kont ani w Czas pracy, ani Kwalifikacja godzin pracy.
   2. Kierownicy – konto jest uwzględniane w tabeli kont w Kwalifikacja godzin pracy.
   3. Pracownicy – konto jest uwzględniane w tabeli kont w Czas pracy
   4. Wszyscy – konto nie jest uwzględniane w obu tabelach – Czas pracyKwalifikacja godzin pracy.
  10. Dodatkowo możliwe jest automatyczne dopisanie salda na inne konto. Takie dodatkowe przypisanie w aplikacji pojawia się jako czas przypisany na konto określone w tym parametrze, bez godziny początku i godziny końca, z czasem trwania równym czasowi trwania konta nadrzędnego pomnożonego przez jego współczynnik. Za pomocą tej funkcjonalności możliwe jest np. rejestrowanie w systemie godzin wolnych w zamian za pracę ponad normę lub rozliczanie użytkowników z dyżurów.
  11. Przycisnąć klawisz Zapisz, aby wprowadzić konto do systemu.

  Dla kont nieobecności typu chorobowe lub urlop w formularzu dostępne są ustawienia absencji:

  1. kolor – kolor jaki przyjmie symbol nieobecności na grafiku
  2. limit – z jakiego limitu korzystać będzie nieobecność
   1. wypoczynkowy
   2. na żądanie
   3. dni opieki
   4. bezpłatny
   5. bez limitu
  3. czy przechodzi na następny rok – checkbox określający czy limit danej nieobecności przechodzi na następny rok
  4. wliczanie dni wolnych od pracy – checkbox określający czy dni wolne od pracy są wliczane do okresu nieobecności (według przepisów chorobowe są a urlopy nie)

  UWAGI

  Dodawanie kont z typem salda jest w systemie zablokowane

  1. Wymaganie akceptacji może zostać zmienione podczas definiowania akceptacji na poziomie typu dnia (zakładka poza nominałem). Zależności pomiędzy ustawieniami przedstawione są w tabeli:
  2. Akceptacja
   na poziomie konta na poziomie typu dnia podczas analizy czasu
   1 2 wynika z ustawień w kolumnach 1 i 2
   wymagana wymagana wymagana
   nie jest wymagana wymagana wymagana
   wymagana nie jest wymagana wymagana
   nie jest wymagana nie jest wymagana nie jest wymagana
  3. Zdefiniowane konto z zaznaczoną opcją Aktywne będzie dostępne w systemie dla potrzeb np. definiowania typów dni, czy kwalifikacji godzin.
  4. Ze względu na specyfikę działania kont z przypisaniem salda na inne konto, nie jest zalecane przypisywanie takich kont do typów dnia obecność

  EDYCJA KONTA

  W celu wykonania zmian w definicji konta należy:

  1. Odszukać konto na wykazie
  2. Przycisnąć klawisz Edytuj w polu Opcje
  3. Wykonać zmiany analogicznie jak przy dodawaniu
  4. Zapisać przyciskając klawisz Zapisz

  USUWANIE KONTA

  W celu wykonania zmian w definicji konta należy:

  1. Odszukać konto na wykazie
  2. Przycisnąć klawisz Usuń w polu Opcje
  3. Potwierdzić usunięcie

  UWAGI

  1. W przypadku kont predefiniowanych (administracyjnych) możliwe jest wykonywanie korekt tylko wybranych danych w definicji konta
  2. W przypadku kont predefiniowanych (administracyjnych) klawisz usunięcia jest nieaktywny
  3. Jeśli konto zostało użyte w systemie (np. do definicji typu dnia) wówczas system nie pozwoli na jego usunięcie

 • Grupujący element menu

  Zawartość:

  1. Konto
  2. Typy dni
  3. Kalendarze świąt
  4. Schematy pracy

 • Typ dnia określa typy dni robocze oraz wolne (weekend, święto, wolne za sobotę, wolne za niedzielę). Z listy typów dni można przejść do edycji istniejącego typu lub do utworzenia nowego.

  Tworząc za pomocą klawisza Nowy typ dnia lub edytując typ dnia jesteśmy kierowani do zakładki Szczegóły, która składa się z dwóch części:

  1. Dane podstawowe:
   1. Aktywność – typ dnia nieaktywny nie będzie możliwy do wyboru, np. przy tworzeniu wzorca
   2. czy jest to dzień pracujący – znacznik który musi być nie zaznaczony dla dni wolnych (np. niedziela, sobota)
   3. Nazwa oraz Symbol – muszą być unikalne
   4. Kolor – kolor jakim dzień będzie oznaczany na grafikach
   5. Konto – konto na jakie będzie rozliczany podstawowy czas pracy – zazwyczaj konto Praca lub Niezdefiniowany czas dla dni wolnych
   6. Niezdefiniowane godziny dla rejestracji ręcznej – po zaznaczeniu tego check-boxu, pracownik który zarejestruje Wejście, Wyjście lub całą godzinę podstawową nie z poziomu czytnika kart – będzie miał zakwalifikowany cały czas na konto Niezdefiniowany czas
  2. Definicja czasów pracy (ta część jest widoczna wtedy i tylko wtedy, gdy zaznaczony jest check box „Dzień pracujący”)
   1. Nadpisz czas pływający zdefiniowany na poziomie osoby– jeśli jest zaznaczone ‚v’, wówczas dzień ma zdefiniowany czas pływający niezależnie od ustawień dla osoby , ‚x’ oznacza że czas pływający (lub czas stały) jest brany z ustawień osoby odznaczenie chek-boxu oznacza brak czasu pływającego (czas stały)
   2. Czas pracy podstawowej na przełomie dni – tą opcję należy zaznaczyć, jeśli dzień pracy zaczyna się i kończy w różnych dniach kalendarzowych.Używane zwykle dla zmian nocnych
   3. Czas wysłania emaila w razie nieobecności – czas po jakim zostaną wysłane e-maile, jeśli pracownik nie stawił się w pracy danego dnia. Wartość należy podać w minutach. Ustawienie 0 spowoduje, że e-maile o spóźnieniach nie są rozsyłane. Czas liczony jest od zaokrąglonych godzin rozpoczęcia (powyżej).
   4. Godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy
   5. Nominał – Czas jaki pracownik powinien wypracować danego dnia.
   6. Zaokrąglenia – rejestracja zdarzenia na czytniku w przedziale określonym przez zaokrąglenie spowoduje, że czas zdarzenia będzie pokazywany taki jak czas zdefiniowany w typie dnia. Osoby z ustawieniem ruchomego czasu pracy nie mają uwzględnianych zaokrągleń, o ile na typie dnia nie ma zaznaczonych znaczników Zaokrąglaj czas rozpoczęcia pomimo trybu pływającego i/lub Zaokrąglaj czas zakończenia pomimo trybu pływającego

  W typie dnia wolnego znajdują się znaczniki: sobota, niedziela, święto – ustawienie powoduje zaokrąglanie nadgodzin do odbioru wypracowanych w dni wolne, do pełnych dni (8h).

  PRZYKŁAD KONFIGURACJI DNIA ROBOCZEGO

  1. Czas pracy podstawowej na przełomie dni: nie
  2. Czas wysłania email’a w razie nieobecności (w minutach): 15
  3. Godzina rozpoczęcia pracy: 07:00
  4. Godzina zakończenia pracy: 15:00
  5. Nominał: 08:00
  6. Zaokrąglenie godzin rozpoczęcia (poniżej): 07:00
  7. Zaokrąglenie godzin rozpoczęcia (powyżej): 07:00
  8. Zaokrąglenie godzin zakończenia (poniżej): 14:55
  9. Zaokrąglenie godzin zakończenia (powyżej): 15:15

  Takie ustawienia oznaczają, że:

  1. Praca nie jest wykonywana w nocy i nie obejmuje północy
  2. 15 minut po 07:00 zostanie wysłany mail o ewentualnej nieobecności lub spóźnieniu
  3. Nominalnie pracownik zaczyna pracę o 07:00
  4. Nominalnie pracownik kończy pracę o 15:00
  5. W ramach godzin przyjścia i wyjścia powinien przepracować 08:00
  6. Rozpoczęcie pracy następuje w chwili zarejestrowania wejścia (brak zaokrągleń godziny rozpoczęcia)
  7. Jeśli pracownik zarejestruje wyjście pomiędzy 14:55 a 15:15 będzie ono traktowane przez system jak by było o godzinie 15:00.

  Dodatkowo w czasie edycji typu dnia roboczego dostępne są dodatkowe zakładki: przerwa bezpłatna, przerwa płatna (zależnie od instalacji), czas poza nominałem. Na zakładkach można zdefiniować dodatkowe ustawienia, takie jak np. sposób kwalifikacji godzin ponadnormatywnych (nadgodzin)

  PRZERWY BEZPŁATNE

  Zakładka Przerwa bezpłatna:

  Przerwy bezpłatne zdefiniowane w typie dnia są przez system automatycznie dodawane do dnia pracy. Czas pracy jest pomniejszany o czas takiej przerwy.

  Dla zdefiniowania przerwy bezpłatnej trzeba przejść na zakładkę Przerwa bezpłatna w definicji typu dnia i wprowadzić następujące dane:

  1. Konto na które ma być rejestrowany czas przerw. Na liście rozwijanej dostępne są jedynie konta o typie Przerwy
  2. Godzina rozpoczęcia przerwy
  3. Godzina zakończenia przerwy

  Po zdefiniowaniu przerwy należy zapisać dane przyciskając klawisz Zapisz.

  Przykład definicji:

  1. Konto: Przerwy
  2. Od: 12:00
  3. Do: 12:15

  Działanie:
  Po zarejestrowaniu przez pracownika wejścia i wyjścia, system w czasie pracy pracownika wstawi pozycję Przerwy z godziną początkową 12:00 i końcową 12:15. Czas tej przerwy nie będzie wliczany do czasu pracy.

  UWAGA

  1. Typy dnia dla których określono przerwę bezpłatną mogą być przypisywane tylko i wyłącznie do osób które nie mają ruchomego czasu pracy

  PRZERWY PŁATNE

  Przerwy płatne są automatycznie naliczane po wyjściu pracownika z pracy. Długość przerwy ograniczona jest niedoborem godzin z jednej strony, a wartością wprowadzoną w definicji, w polu Przerwa płatna wliczana do czasu pracy (w minutach).

  Dla zdefiniowania przerwy płatnej trzeba przejść na zakładkę Przerwa płatna w definicji typu dnia i wprowadzić czas trwania przerwy w minutach. Po zdefiniowaniu przerwy należy zapisać dane przyciskając klawisz Zapisz.

  Przykład:

  1. Przerwa płatna wliczana do czasu pracy (w minutach) = 15
  2. Pracownik nominalnie pracuje: 07:00-15:00 (8h)

  Działanie:
  Pracownik rejestruje wejście o 07:00 i wyjście o 14:40.
  Jego czas pracy będzie wyglądał następująco:

  1. 07:00-14:40 – Praca
  2. 14:40-14:55 – Przerwa
  3. Łączny czas pracy to 7:55 h

  Pracownik rejestruje wejście o 07:00 i wyjście o 14:50.
  Jego czas pracy będzie wyglądał następująco:

  1. 07:00-14:50 – Praca
  2. 14:40-15:00 – Przerwa
  3. Łączny czas pracy to 08:00 h.
  4. Czas przerwy został skrócony o 5 minut, tak aby dopełnić czas pracy do nominału

  Pracownik rejestruje wejście o 07:00 i wyjście o 12:00. Ponowne wejście o12:10 i wyjście o 14:55
  Jego czas pracy będzie wyglądał następująco:

  1. 07:00-12:00 – Praca
  2. 12:00-12:10 – Przerwa
  3. 12:10-14:55 – Praca
  4. 14:55-15:00 – Przerwa
  5. Łączny czas pracy to 08:00 h.

  Pracownik rejestruje wejście o 07:00 i wyjście o 15:00.

  Jego czas pracy będzie wyglądał następująco:

  1. 07:00-15:00 – Praca
  2. Łączny czas pracy to 08:00 h. Przerwa nie została dodana, ponieważ jest wypracowany nominał (nie ma niedoborów)

  Pracownik rejestruje wejście o 07:00 i wyjście o 12:00. Ponowne wejście o12:10 i wyjście o 15:30
  Jego czas pracy będzie wyglądał następująco:

  1. 07:00-12:00 – Praca
  2. 12:10-15:30 – Praca
  3. Łączny czas pracy to 08:00 h + 0:20 czasu ponadnormatywnego. Przerwa nie została dodana, ponieważ jest wypracowany nominał (nie ma niedoborów)

  Ustawienie Bez względu na wypracowany nominał modyfikuje działanie przerwy. Jest ona przydzielana jeśli pracownik wychodził w trakcie dnia – nawet jeśli został przekroczony nominał, o ile następowały wyjścia w ciągu dnia. Przy tym ustawieniu podział czasu dla ostatniego przykładu będzie wyglądał następująco:

  Pracownik rejestruje wejście o 07:00 i wyjście o 12:00. Ponowne wejście o12:10 i wyjście o 15:30
  Czas pracy będzie wyglądał następująco:

  1. 07:00-12:00 – Praca
  2. 12:00-12:10 – Przerwa
  3. 12:10-15:30 – Praca

  Łączny czas pracy to 08:00 h + 0:30 czasu ponadnormatywnego.

  DEFINICJA CZASU POZA NOMINAŁEM

  W zakładce Czas poza nominałem definiowany jest podział czasu pracy przypadającego poza godzinami nominalnymi.

  W definicji czasu poza nominałem można użyć tylko kont o typach:

  1. Czas poza nominałem
  2. Praca

  Zdefiniowanie czasu poza nominałem polega na wypełnieniu następujących pól:

  1. Konto – określenie konta, na które ma zapisywać się czas pracy
  2. Od – godzina, od której czas pracy ma być rejestrowany na wybrane konto
  3. Do – godzina, do której czas pracy ma być rejestrowany na wybrane konto
  4. Wymaga akceptacji – zaznaczenie spowoduje, że każdy z zapisów na wybranym koncie będzie musiał być zaakceptowany przez przełożonego. Brak zaznaczenia skutkuje automatycznym zapisem na konto, bez konieczności akceptacji.

  Godziny definiujące czas poza nominałem muszą być przyległe do siebie i do godzin nominalnych. To oznacza, że jeśli nominalny czas pracy kończy się przykładowo o 16:00, to czas poza nominałem powinien zaczynać się o godz. 16.00.

  Przykład prawidłowej definicji, przy zdefiniowanych przykładowych kontach Godziny wolneNadgodziny:
  Nominalny czas pracy: 06:30 – 15:00
  Godziny wolne: 15:00-17:00
  Nadgodziny: 17:00-19:00

  Pracownik zarejestrował wejście o 07:00 i wyjście o 19:30
  Rozkład czasu pracy będzie wyglądał następująco:

  1. 06:30-07:00 – Niezdefiniowana praca
  2. 07:00-15:00 – Praca
  3. 15:00-17:00 – Godziny wolne
  4. 17:00-19:00 – Nadgodziny
  5. 19:00-19:30 – Niezdefiniowana praca

  Czas pracy nie objęty definicją jest przez system rejestrowany na koncie Niezdefiniowana praca. Ten czas pracy może zostać przekwalifikowany na inne konto poprzez manualną edycję wykonaną przez uprawnioną osobę.

 • Formatka dodawania świąt umożliwia zdefiniowanie świąt powtarzających się każdego roku. System ma już predefiniowane święta obowiązujące w polskim kalendarzu. Opcja służy też do definicji innych dni świątecznych niż standardowe obowiązujące w Polsce (np. branżowe).

  Za pomocą tej funkcjonalności można przeglądać święta zdefiniowane w systemie oraz dodawać nowe. Przeglądanie ułatwia filtr składający się z następujących parametrów:

  1. Nazwa święta – pole, w którym można wpisać fragment nazwy lub pełną nazwę święta
  2. Miesiącdo…. – listy rozwijane pozwalające określić zakres miesięcy, w których ma być wpisane szukane święto.

  Opcje filtrowania rozwija się za pomocą klawisza +.

  DODAWANIE NOWEGO ŚWIĘTA:

  Dodanie święta polega na:

  1. Przyciśnięciu klawisza Dodaj definicję święta.
  2. Wybraniu z listy rozwijanej Dzień miesiąca daty dziennej święta.
  3. Wybraniu z listy rozwijanej Miesiąc daty miesięcznej święta.
  4. Wpisaniu nazwy święta
  5. Potwierdzeniu wprowadzonych danych klawiszem Zapisz

  EDYCJA ŚWIĘTA:

  Dokonanie zmian w istniejącym święcie polega na:

  1. Odszukaniu święta na wykazie (można użyć filtra).
  2. Przyciśnięciu klawisza Edytuj w polu Opcje
  3. Dokonaniu zmian w definicji święta.
  4. Potwierdzeniu wprowadzonych danych klawiszem Zapisz.

  USUNIĘCIE ŚWIĘTA:

  Dokonanie zmian w istniejącym święcie polega na:

  1. Odszukaniu święta na wykazie (można użyć filtra).
  2. Przyciśnięciu klawisza Usuń w polu Opcje
  3. Potwierdzeniu usunięcia

  UWAGI

  1. System uniemożliwia zapisanie święta o takiej samej dacie dziennej i miesięcznej oraz nazwie
  2. Jeśli święto zostało dopisane do jakiegoś kalendarza będzie można zmienić tylko i wyłącznie nazwę
  3. Usunąć można tylko i wyłącznie święta nie przypisane do żadnego z kalendarzy

 • W ramach tej opcji użytkownik może:

  1. Definiować własne święta.
  2. Definiować kalendarze.

  Formatka umożliwia dodanie nowego kalendarza świąt. Można skorzystać z predefiniowanych w systemie świąt bądź skorzystać ze świąt dodanych do systemu poprzez formatkę Świąt.

  Dodanie nowego kalendarza polega na przyciśnięciu klawisza Dodaj kalendarz świąt. Otwiera się formatka Nowa definicja kalendarza świąt.

  Na formatce tej znajdują się następujące elementy:

  1. Pole Nazwa – nazwa pod jaką kalendarz będzie funkcjonował w systemie.
  2. Lista rozwijana Definicja kalendarza – na jakiej definicji będzie bazował kalendarz. Dostępne są dwie opcje:
   1. Kalendarz z polskimi świętami – tworzony kalendarz świąt bazuje na standardowym polskim kalendarzu wraz ze świętami
   2. Kalendarz bez świąt – kalendarz świąt bazuje na kalendarzu nie zawierającym żadnych świąt. Wszystkie konieczne święta trzeba utworzyć samodzielnie
  3. Lista rozwijana Typ dnia za święto – z listy wybiera się typ dnia, który ma być umieszczany w szablonach pracy w dniu, w którym przypada święto. Jeśli jest używany moduł Harmonogramowania wówczas koniecznie trzeba przypisać tu typ dnia zdefiniowany jako święto.
  4. Sekcja Dodaj święta do kalendarza – składa się z następujących elementów:
   1. Dostępne – święta zdefiniowane przez użytkownika, a nie przypisane jeszcze do edytowanego kalendarza.
   2. Przypisane – święta zdefiniowane przez użytkownika i przypisane już do edytowanego kalendarza.
   3. Strzałki służące do przypisywania świąt – strzałki te powodują przeniesienie świąt pomiędzy listami Dostępne, a Przypisane
   4. Święta zdefiniowane w wybranym kalendarzu – wykaz świąt, które są już przypisane do kalendarza. W przypadku definicji Kalendarz z polskimi świętami na liście tej będą się znajdowały święta określone w tej definicji. Dla definicji Kalendarz bez świąt wykaz ten jest pusty.
  5. Klawisz Zapisz służący zapisaniu kalendarza.

  UWAGI

  1. Jeśli kalendarz został użyty do tworzenia szablonu pracy, wówczas nie jest możliwa jego edycja lub usunięcie z systemu

 • Jest to grupa opcji umożliwiająca dodawanie oraz edycję wzorców i szablonów pracy. Składa się z dwóch funkcjonalności:

  1. Wzorzec
  2. Schematy pracy

  WZORZEC

  Formatka wzorca pozwala na zdefiniowanego ciągu typów dni, który później zostanie wykorzystany w procesie tworzenia szablonu pracy.
  W podstawowym widoku formatka wyświetla wykaz wzorców. Przy każdym z wzorców w polu Opcje znajdują się klawisze edycji i usunięcia wzorca.
  Dodawanie nowego wzorca jest realizowane po naciśnięciu klawisza Dodaj nowy wzorzec.

  Na definicję wzorca składają się trzy grupy elementów:

  1. Dane podstawowe – podstawowe informacje o wzorcu
   1. Pole Ilość dni wzorca – ilość dni, które będą planowane w jednym cyklu. Cykl to powtarzający się układ dni roboczych i wolnych (np. tydzień, miesiąc)
   2. Znacznik Aktywne – zaznaczenie powoduje dostępność wzorca przy tworzeniu szablonów pracy (sekwencja)
   3. Pole Nazwa wzorca – nazwa, pod którą wzorzec będzie funkcjonował w systemie
   4. Klawisz Zatwierdź – zapisuje dane podstawowe i umożliwia przejście do definicji dni w ramach wzorca.
  2. Typy dni – jest to wykaz wszystkich zdefiniowanych typów dni, które mają ustawiony znacznik aktywności.
  3. Wzorzec – obszar, w którym tworzony jest wzorzec.

  Tworzenie wzorca polega na najechaniu kursorem myszki na wybrany typ dnia, przyciśnięciu lewego klawisza myszy i przeciągnięciu typu dnia na obszar wzorca. Na wzorcu należy puścić klawisz myszy. Typ dnia powinien przenieść się w obszar Wzorzec.

  Chcąc usunąć typy dni z obszaru wzorca należy przycisnąć klawisz Usuń ostatni. Powoduje to usunięcie ostatniego przypisanego typu dnia. Nie jest możliwe usuwanie wybranych typów dni.

  UWAGI

  1. Wzorzec zastosowany w szablonie pracy nie może być usuwany, a edycja może odbywać się tylko w ograniczonym zakresie
  2. Wzorzec zawsze jest tworzony począwszy od poniedziałku

  SCHEMATY

  Opcja ta umożliwia stworzenie schematu pracy zestawiając wcześniej przygotowany wzorzec pracy z kalendarzem świąt.
  W podstawowym widoku formatka wyświetla wykaz schematów. Przy każdym ze schematów w polu Opcje znajdują się klawisze edycji i usunięcia wzorca. Dodatkowo w tabeli system wyświetla następujące informacje:

  1. Nazwa
  2. Aktywne – jeśli schemat ma zaznaczoną opcję aktywności wyświetlane jest słowo Tak. Jeśli szablon jest nieaktywny wyświetlane jest Nie
  3. Wzorzec – nazwa wzorca na którego podstawie został zbudowany schemat.
  4. Kalendarz świąt – nazwa kalendarza na którego podstawie został zbudowany schemat.
  5. Zakres od – data początkowa schematu.
  6. Zakres do – data końcowa schematu. Schemat automatycznie generuje się na kolejne lata.

  Dodawanie nowego schematu jest realizowane po naciśnięciu klawisza Dodaj nowy schemat pracy. System otwiera formatkę Dodaj schemat pracy.
  Formatka ta ma następujące elementy:

  1. Znacznik Aktywne – zaznaczenie powoduje dostępność schematu przy przypisywaniu osobie.
  2. Lista rozwijana Wzorzec pracy – lista aktywnych wzorców, z których należy wybrać ten, na bazie którego ma zostać stworzony schemat.
  3. Lista rozwijana Kalendarz świąt – lista aktywnych kalendarzy.
  4. Pole Nazwa – miejsce na nazwę schematu.
  5. Klawisz Generuj – przyciśnięcie powoduje wygenerowanie schematu. Schemat zawsze jest generowany na rok bieżący i dwa lata w przód.

  Generowanie schematu polega na nałożeniu wzorca na kalendarz świąt i przypisanie typów dnia na poszczególne dni kalendarzowe. Wzorzec jest powielany zgodnie ze zdefiniowaną ilością dni wzorca.

  UWAGI

  1. Schemat przypisany do pracownika nie może być usuwany, a edycja może odbywać się tylko w ograniczonym zakresie

 • Grupujący element menu
  Zawartość:

  1. Role
  2. Stanowska
  3. MPK
  4. Dodatki
  5. Grupy
  6. Konfiguracja linii produkcyjnych

 • Formatka umożliwia edycję uprawnień w ramach ról oraz dodawanie nowych ról.
  W podstawowym widoku formatka wyświetla wykaz zarejestrowanych ról. W tabeli system wyświetla następujące informacje:

  1. Nazwa – nazwa roli
  2. Data od – początkowa data ważności roli
  3. Data do – końcowa data ważności roli
  4. Opcje – klawisze edycji i usunięcia roli

  Rola obowiązuje we wskazanym przedziale czasu.
  W polu Opcje znajdują się dwa klawisze:

  1. Edytuj – powoduje przejście formatki w tryb edycji. Tryb edycji wygląda i działa analogicznie jak formatka dodawania roli.
  2. Usuń – umożliwia całkowite usunięcie roli z systemu

  Dodanie nowej roli wykonuje się poprzez przyciśniecie klawisza Nowa rola.
  Po przyciśnięciu klawisza Nowa rola wyświetla się formatka Nowa definicja roli. Znajdują się na niej następujące elementy:

  1. Pole Nazwa roli – nazwa, pod którą ma występować rola w systemie. Pole obowiązkowe.
  2. Pole Opis – dodatkowa informacja opisująca rolę.
  3. Pole Data od – data początku obowiązywania roli. Pole obowiązkowe.
  4. Pole Data do – data końcowa obowiązywania roli.
  5. Grupa list Dostęp do modułów:
   1. Lista Dostępne – wykaz ról dostępnych w systemie, a nie przypisanych do wprowadzanej roli.
   2. Lista Przypisane – wykaz ról przypisanych do wprowadzanej roli.
  6. Strzałki służące do przypisywania świąt – strzałki te powodują przeniesienie ról pomiędzy listami Dostępne, a Przypisane

  UWAGI

  1. Roli przypisanej do osoby nie można usunąć. Można jedynie wpisać datę ważności (Data do). Dopisanie daty ważności roli powoduje ustawienie jej w przypisaniach każdej z osób

 • Jest to słownik którego pozycje mogą być przypisywane do pracownika.
  Jest używany w niektórych raportach.
  Definicja słownika zawiera pola:

  1. Nazwa – nazwa stanowiska
  2. Kod – pięcioznakowy skrót/kod
  3. Opis – dodatkowa informacja

  Dane stanowiska można zmienić przyciskając klawisz Edycja znajdujący się przy danym stanowisku.
  Utworzenie nowego wpisu odbywa się za pomocą klawisza Nowe stanowisko pracy znajdującego się poniżej tabeli z wykazem stanowisk.

 • Definicja MPK składa się z nazwy i symbolu, który może mieć nie więcej niż 10 znaków.

 • Jest to słownik którego pozycje mogą być przypisywane do pracownika.
  Jest używany w niektórych raportach.
  Definicja słownika zawiera pola:

  1. Nazwa – nazwa dodatku
  2. Kod – skrót/kod

  Dane dodatku można zmienić przyciskając klawisz Edycja znajdujący się przy danej pozycji w słowniku.
  Utworzenie nowego wpisu odbywa się za pomocą klawisza Dodaj znajdującego się poniżej tabeli z wykazem.

 • Formatka umożliwia tworzenie nowych grup oraz edytowanie i zamykanie już istniejących.
  W podstawowym widoku formatka wyświetla wykaz zarejestrowanych grup. W tabeli system wyświetla następujące informacje:

  1. Pole Nazwa – pełna nazwa grupy
  2. Pole Kod – oznaczenie skrótowe. Używane na wykazach i przy wyborze grup.
  3. Pole Opis – dodatkowa informacja
  4. Pole Data od – data początku ważności grupy
  5. Pole Data do – data końca ważności grupy
  6. Pole Opcje – klawisze edycji i usuwania grupy

  Klawisz Nowa grupa włącza formatkę dodawania grup. Podaje się na niej wszystkie dane zdefiniowane powyżej. Pola Nazwa i Data od są obowiązkowe.
  Jedna z tych grup może zostać ustawiona jako grupa organizacyjna. Należy pamiętać, iż dodając nową osobę w systemie grupa wybrana jako pierwsza ustawiona jest jako organizacyjna. Istnieje możliwość późniejszej zmiany i dopisania innej grupy jako organizacyjnej.

  UWAGI
  Grupy przypisanej, w której jest przynajmniej jedna osoba nie można usunąć. Można jedynie wpisać datę ważności (Data do)

 • Jest to słownik którego pozycje mogą być przypisywane do pracownika.
  Jest używany w niektórych raportach.

  Definicja słownika zawiera pola:

  1. Nazwa – nazwa linii
  2. Kod – pięcioznakowy skrót/kod
  3. Opis – dodatkowa informacja

  Dane linii można zmienić przyciskając klawisz Edycja znajdujący się przy danym pozycji słownika.
  Utworzenie nowego wpisu odbywa się za pomocą klawisza Dodaj nową linię znajdującego się poniżej tabeli z wykazem.

 • Grupująca pozycja menu
  Zawartość:

  1. Osoby
  2. Import pracowników

 • Formatka osoby umożliwia edycję oraz dodawanie nowych osób do systemu.
  W podstawowym widoku formatka wyświetla wykaz zarejestrowanych osób. W tabeli system wyświetla następujące informacje:

  1. Pole Numer – numer personalny osoby
  2. Pole Nazwisko
  3. Pole Imię
  4. Pole Login – login, za pomocą którego osoba loguje się do systemu
  5. Pole Stanowisko
  6. Pole Data zatrudnienia
  7. Pole Data zwolnienia osoby
  8. Pole MPK – przypisane miejsce powstawania kosztów
  9. Opcje – klawisze edycji i usuwania osoby

  W celu ułatwienia wyszukiwania osób formatka posiada pasek filtrowania rozwijany za pomocą klawisza +.
  Dodanie nowej osoby odbywa się za pomocą kreatora uruchamianego poprzez klawisz Nowa osoba.
  Do edycji danych wchodzi się poprzez listę osób i przyciśnięcie klawisza Edytuj.

  UWAGI

  1. Osoba, dla której istnieją w systemie przypisane godziny pracy lub nieobecności nie może być definitywnie usunięta z systemu

  ZMIANA DANYCH PODSTAWOWYCH

  Strona umożliwia zmianę podstawowych danych osoby takich jak login, e-mail, stanowisko pracy. Można tu również wpisać datę zwolnienia co automatycznie spowoduje zamknięcie roli oraz przypisania do grup.
  Edycji nie podlegają Data aktywacji w systemie oraz Data zatrudnienia.
  Zapisanie zmian nie powiedzie się, jeśli spowodują one naruszenie warunków licencji.
  Aby dodać (bądź zmienić) zdjęcie pracownika, należy nacisnąć przycisk Zdjęcie osoby. Na stronie która się otworzy należy nacisnąć przycisk Wybierz i zaznaczyć zdjęcie które chcemy dodać. Po wczytaniu zdjęcia zostanie ono wyświetlone na stronie. W razie problemów z otworzeniem zdjęcia pokaże się stosowny komunikat. Po zakończeniu operacji należy nacisnąć przycisk Powrót.

  UWAGA:

  1. zdjęcie musi być mniejsze niż 7MB
  2. obsługiwane są formaty: png, jpg, gif, bmp.
  3. zdjęcia są zapisywane w wymiarach 480px (szerokość) * 640px (wysokość), zachowane są oryginalne proporcje.

  ZMIANA PRZYPISANIA DO GRUPY

  Przypisanie do grupy wykonuje się poprzez edycję pracownika i przejście na zakładkę Profil pracy. Grupy znajdują się w sekcji Przypisane grupy.
  Dodając przypisanie należy zaznaczyć czy osoba będzie kierownikiem grupy, kierownikiem widocznym oraz czy dana grupa jest grupą organizacyjną.
  Zamknięcie przypisania do grupy polega na wyedytowaniu grupy, z której osoba ma zostać wyrejestrowana, wprowadzeniu Daty do i zapisaniu zmian.

  UWAGI

  1. można należeć jednocześnie do wielu grup
  2. w zadanym okresie czasu można należeć tylko do jednej grupy organizacyjnej (oznaczona na liście przypisań do grup pogrubioną czcionką)
  3. zamykać przypisanie można z datą na dzień nie wcześniejszy niż dzisiejszy

  ZMIANA ROLI

  Rola przypisywana jest na zakładce Uprawnienia
  Jednocześnie może być aktywna tylko jedna rola dla użytkownika. W chwili przypisania nowej roli dotychczasowa jest automatycznie zamykana.
  Przypisanie nowej roli polega na wypełnieniu pola Data od, wybraniu z listy rozwijanej właściwej roli i przyciśnięciu klawisza Zapisz.

  PRZYPISANIE KARTY

  Z poziomu zakładki Uprawnienia można przypisać (bądź zamknąć przypisanie) karty do danej osoby. Każda osoba może mieć równocześnie przypisanych wiele kart.
  Przypisania kart dokonuje się poprzez wpisanie Daty od . Po tym kroku system wypełnia listę rozwijaną Wybierz kartę. Z listy tej należy wybrać kartę pracownika i potwierdzić przypisanie klawiszem Zapisz.

  UWAGI

  1. Przypisać osobie można tylko i wyłącznie karty, których okres ważności pokrywa się z okresem wprowadzonym w polach Datach od oraz Data do
  2. Jeśli na wykazie kart do wyboru nie ma w ogóle kart lub nie ma karty, którą chcemy przypisać oznacza to, że wszystkie karty dostępne w systemie są przypisane do pracowników. Należy sprawdzić karty w opcji Administracja->Karty->Lista i tam dodać nową kartę lub wykonać import kart z modułu ATMS ACDC Administracja->Karty->Import

  ZMIANA SCHEMATU

  Na zakładce Schematy pracy można dokonać zmiany schematu pracy na określony przedział czasu. Wyświetlany jest również aktualny grafik pracy.
  W celu wykonania zmian w schemacie należy:

  1. Wybrać z listy Schemat pracy schemat, który ma zostać przypisany
  2. Wprowadzić w polach Data odData do okres, na który ma zostać przypisany nowy szablon. Brak daty do spowoduje przypisanie schematu do końca roku następnego
  3. Zapisać zmiany

  DODAWANIE WYJĄTKÓW SCHEMATÓW PRACY

  Strona pokazuje wszystkie wprowadzone do systemu wyjątki schematu pracy oraz pozwala wprowadzić nowe. Wyjątek schematu pracy umożliwia przypisanie pojedynczych typów dni do pracownika z pominięciem wzorca.
  Dodanie wyjątku polega na:

  1. Wybraniu z listy rozwijanej typu dnia, który ma zostać przypisany
  2. Wybraniu daty, na którą ma zostać wpisany wyjątek
  3. Zapisaniu wyjątku

  Usunięcie wyjątku polega na przyciśnięciu klawisza Usuń przy danym wyjątku

  ZMIANA PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA

  Na stronie można ustawić między innymi:
  Ruchomy czas pracy

   – przy zmianie tego parametru należy pamiętać, że przerwy bezpłatne (a więc typy dni je zawierające) są obsługiwane tylko dla pracowników nie posiadających ruchomego czasu pracy

  1. Ignoruj wyjścia służbowe – wybranie tego parametru skutkuje pomijaniem w analizie czasu pracy zarejestrowanych wyjść służbowych.
  2. Ignoruj wyjścia prywatne – wybranie tego parametru skutkuje pomijaniem w analizie czasu pracy zarejestrowanych wyjść prywatnych.
  3. Typ użytkownika – opis w słowniku pojęć: osoba
  4. Miejsce powstawania kosztów – opis w słowniku pojęć: MPK
  5. Wymiar czasu pracy

  Dodatkowo wprowadzić można limity urlopowe.
  Należy pamiętać, żeby nie wprowadzać równocześnie limitów „Dni opieki (limit w dniach)” i „Dni opieki (limit w godzinach)”. Wpisanie obu limitów równocześnie będzie skutkowało zsumowaniem opieki możliwej do wybrania.
  Po dokonaniu jakichkolwiek zmian należy skorzystać z przycisku Zapisz

 • Funkcja ta umożliwia import pracowników z zewnętrznego pliku excel.

  Arkusz MUSI mieć wypełnione następujące pola:

  1. Imię – imię pracownika ( pole wymagane )
  2. Nazwisko – nazwisko pracownika ( pole wymagane )
  3. Data urodzenia – data urodzenia pracownika( pole wymagane ) format daty RRRR-MM-DD
  4. Data zatrudnienia – data zatrudnienia pracownika ( pole wymagane ) format daty RRRR-MM-DD
  5. Login – login pracownika do aplikacji ( pole wymagane )
  6. Hasło – hasło pracownika do logowania ( pole wymagane )
  7. Email – adres poczty elektronicznej dla pracownika ( pole opcjonalne )
  8. Urlop bieżący – liczba dni urlopu w bieżącym okresie rozliczeniowym ( pole opcjonalne )
  9. Urlop zaległy – liczba dni urlopu z poprzedniego okresu rozliczeniowego ( pole opcjonalne )
  10. Okres rozliczeniowy (liczba miesięcy )– odmyślna długość okresu na jaki przydzielany jest urlop (w miesiącach) ( pole opcjonalne )

  Import odbywa się poprzez wybranie pliku za pomocą klawisza Wybierz plik .xls.

  Po wskazaniu pliku system wczytuje dane i w tabelce pokazuje informacje odczytane z arkusza. Jeśli wszystkie dane się zgadzają można przycisnąć Wprowadź osoby do systemu.

  W kolumnie Status operacji pojawia się informacja dot.każdej osoby i przebiegu jej importu. W tym polu system zamelduje poprane wykonanie importu, lub zgłosi ewentualne problemy które wystąpiły przy imporcie poszczególnych osób.

  Na dole tabelki znajduje się klawisz Plik wzorcowy. Jego przyciśniecie powoduje pobranie pustego arkusza który można wypełnić danymi i zaimportować do systemu.

  UWAGA

  1. Import nie wczytuje wszystkich danych osoby. Pozostałe informacje, takie jak np. rola, grupy, MPK itd. trzeba uzupełnić poprzez edycję wczytanych osób.

 • Zawartość:

  1. Lista
  2. Dodaj
  3. Import

  UWAGI
  W systemie jedna karta może być przypisana w tym samym czasie tylko jednej osobie

 • Formatka służy do dodawania kart do systemu poprzez manualne założenie.

  Dodanie karty polega na:

  1. Wpisaniu numeru karty w polu Numer – format numeru może być różny w zależności od standardu stosowanych kart. Jest to pole obowiązkowe.
  2. Można dodać dodatkowe informacje o karcie w polu Opis.
  3. Wpisaniu daty początkowej karty w polu Data od. Przed tą datą karta nie będzie dostępna w systemie. Pole jest obowiązkowe.
  4. Wpisaniu daty początkowej karty w polu Data do. Po tej dacie karta nie będzie dostępna w systemie. Można zostawić pole puste.
  5. Zapisaniu karty za pomocą klawisza Zapisz.

 • Lista kart służy do wyszukiwania informacji o kartach zarejestrowanych w systemie.

  Jak większość formatek systemu Lista zawiera filtr, który rozwijany jest za pomocą klawisza +.

  Filtr składa się z następujących pól:

  1. Status karty – lista rozwijana zawierająca trzy pozycje:
   1. Wszystkie – wyświetla karty niezależnie od tego czy mają wpisaną datę w polu Data do i jaką.
   2. Usunięte – wyświetla karty które mają wpisaną w polu Data do, dzień sprzed daty bieżącej.
   3. Nieusunięte – wyświetla karty które mają wpisaną w polu Data do, dzień po dacie bieżącej lub pole to mają puste.
  2. Numer – wyświetla karty zawierające wpisaną sekwencję znaków w polu Numer.
  3. Opis – wyświetla karty zawierające wpisaną sekwencję znaków w polu Opis.
  4. Data od – wyświetla karty których Data od jest równa lub większa od daty wpisanej w parametrze
  5. Data do – wyświetla karty których Data do jest równa lub większa od daty wpisanej w parametrze

  Tabela wyświetla na formatce zawiera tabelę o następujących polach:

  1. Numer/Login – pole wyświetlające numer karty. Jeśli karta jest przypisana do osoby pod numerem wyświetlany jest login osoby.
  2. Opis – opis karty.
  3. Data od – pole wyświetlające datę od karty oraz daty przypisania do niej osób.
  4. Data do – pole wyświetlające datę do karty oraz daty przypisania do niej osób.
  5. Opcje – pole zawierające klawisze Edytuj oraz Usuń.

  W dolnej części tabeli znajduje się klawisz Nowa karta kierujący na formatkę dodawania kart. Jej opis znajduje się tutaj.

  UWAGI
  Jeśli karta została raz użyta w systemie, wówczas nie będzie można jej trwale usunąć. Można jedynie wpisać jej datę do. Data ta musi przypadać po okresach przyporządkowania karty do osób

 • Formatka służy do importu kart z programu ATMS ACDC.

  Po uruchomieniu otwiera się tabela z kartami, które są w bazie systemu ATMS ACDC, a nie ma ich w ATMS Watch.
  Tabela składa się z następujących pól:

  1. Numer – pole z numerem karty.
  2. Data od – data początkowa ważności karty.
  3. Data do – data końcowa ważności karty.
  4. Opis – opis karty.
  5. Importuj – pole zawierające klawisz ‚v’. Jego przyciśniecie powoduje zaimportowanie karty na listę kart.

 • Grupująca pozycja menu
  Zawartość:

  1. Profile powiadomień
  2. Konfiguracja kanałów komunikacji

 • Zakładka służy do skonfigurowania kanałów komunikacji (np. mailing). Ustawień powinna dokonywać tylko administrator. Rodzaj parametrów widocznych na zakładce zależy od dostępnych kanałów. Wartości logiczne wpisywane są jako „true” baź „false” (bez cudzysłowie).

 • Przyciskając klawisz edycji przy profilu powiadomienia można zmienić nazwę danego profilu. Dodatkowo poprzez zaznaczanie lub odznaczanie check-box’a można włączyć lub wyłączyć wysyłanie wskazanych powiadomień w ramach profilu.

  Standardowo w systemie ustawione są następujące profile:

  1. Nieobecności – wyzwalacz nieobecności
  2. Spóźnienia – wyzwalacz nieobecności(niezarejestrowanych) oraz spóźnień
  3. Nieobecności i spóźnienia – wyzwalacz nieobecności (niezarejestrowanych), spóźnień oraz nieobecności (urlopy, chorobowe)

  Wyzwalacz urlopy – jego włączenie powoduje generowanie i rozsyłanie wiadomości o wprowadzeniu urlopu oraz o zmianie jego statusu.
  Wyzwalacz chorobowe – jego włączenie powoduje generowanie i rozsyłanie wiadomości o wprowadzeniu chorobowego oraz o zmianie jego statusu.
  Wyzwalacz nieobecności – jego wprowadzenie powoduje generowanie i rozsyłanie wiadomości o spóźnieniach.
  Wyzwalacz nieobecność usunięta -jego włączenie powoduje generowanie i rozsyłanie wiadomości o usunięciu urlopu lub chorobowego
  Rozsyłanie wiadomości o spóźnieniach zależne jest od typu dnia przypisanego do osoby.

 • Formatka służy do podglądu zdarzeń zarejestrowanych w programie ATMS ACDC. Dzieli się ona na dwie części:

  1. Urządzenia – zawierającą informację o zarejestrowanych urządzeniach
  2. Zdarzenia – wykaz zdarzeń zarejestrowanych na czytnikach.

  URZĄDZENIA:
  W tej części formatki znajduje się tabelka wyświetlająca informację o urządzeniach zarejestrowanych w programie ATMS ACDC. Składa się z następujących pól (kolumn):

  1. Aktywne – pole przenoszone z modułu. Znacznik, czy w ATMS ACDC jest oznaczone jako aktywne. Jeśli nie ma znacznika oznacza to, że zdarzenia nie są pobierane z danego urządzenia (jest ono ignorowane przy odczycie danych)
  2. Grupa – grupa do której przypisano urządzenie
  3. Typ urządzenia – określenie typu urządzenia
  4. Biometryczne – znacznik, czy urządzenie posiada moduł biometryczny
  5. Typ kart – informacja jakie karty obsługuje urządzenie
  6. Pamięć – czyszczenie – definiując urządzenie w ATMS ACDC można określić czas, w którym program ma wyczyścić pamięć urządzenia. Operacja taka powinna być przeprowadzana cyklicznie (raz na dobę, zwykle w godzinach nocnych). Odległa data w tym polu może wskazywać na problemy z łącznością. Należy sprawdzić działanie połączenia serwera na którym jest ATMS ACDC i urządzenia.
  7. Odczyt z urządzenia – informacja kiedy miało miejsce ostatnie połączenie z urządzeniem w celu odczytu zdarzeń. Odległa data w tym polu może wskazywać na problemy z łącznością. Należy sprawdzić działanie połączenia serwera, na którym jest ATMS ACDC i urządzenia.
  8. Zdarzeń w pamięci – pole informujące o ilości zdarzeń zarejestrowanych w pamięci urządzenia. Podczas czyszczenia pamięci liczba zawarta w tym polu powinna się zerować.
  9. Analizuj zdarzenia – jedyne pole, które można edytować z poziomu formatki. Zaznaczenie box’a przy urządzeniu powoduje włączenie analizy zdarzeń z tego urządzenia. Jeśli box będzie nie zaznaczony, wówczas zdarzenia z danego urządzenia będą ignorowane.

  Poniżej znajduje się filtr wyszukujący zdarzenia. Składa się z następujących elementów:

  1. Pole Dzień – należy wprowadzić dzień, z którego zdarzenia mają zostać wyświetlone
  2. Pole Nazwisko – można wpisać nazwisko osoby, której dane są szukane. Jeśli pole zostanie puste, wówczas formatka wyświetli dane wszystkich osób.
  3. Klawisz Pokaż – przyciśnięcie powoduje wyświetlenie zdarzeń.

  ZDARZENIA:
  Znajduje się tu tabela z następującymi informacjami:

  1. Nazwisko – nazwisko osoby zarejestrowanej w ATMS
  2. Imię – imię osoby zarejestrowanej w ATMS
  3. Karta – numer karty na którą zostało zarejestrowane zdarzenie
  4. Czas – data i czas zarejestrowania zdarzenia
  5. Typ zdarzenia – typ zdarzenia (np. wejście, wyjście). Typy zdarzeń mogą się różnić w zależności od użytych urządzeń oraz ich konfiguracji.
  6. Status – status zdarzenia. Możliwe statusy:
   1. brak zdarzeń – wyświetlany informacyjnie, jeśli system nie znalazł zdarzeń dla danej osoby
   2. zakończono – zdarzenie zostało zapisane i przeanalizowane pod kątem czasu pracy
   3. ignorowany – zdarzenie odczytane, pominięte przy rejestracji czasu pracy
  7. Lokalizacja – Lokalizacja urządzenia

 • Funkcjonalność ta jest dostępna tylko dla wybranych użytkowników. Umożliwia przepisanie wszystkich aktualnie zatrudnionych osób z określonym okresem rozliczeniowym do innego okresu rozliczeniowego.

  W górnej części formatki znajdują się dwie listy rozwijane:

  1. Aktualny okres rozliczeniowy – należy wybrać okres rozliczeniowy pierwotny
  2. Nowy okres rozliczeniowy- należy wybrać okres rozliczeniowy docelowy

  Po wybraniu ukresów rozliczeniowych wyświetla się wykaz osób dla których będzie dokonana zmiana – należy zwrócić uwagę, aby wszyscy mieli tą samą datę w kolumnie „Data ostatniego zamkniętego okresu”.

  Po przyciśnięciu „Zmień profile okresu rozliczeniowego” aplikacja dokonuje zmiany okresu dla wylistowanych osób.

  UWAGA!

  • Zmiany są nieodwracalne
  • Nie można otwierać dla zmienionych osób poprzednich okresów rozliczeniowych. Przykładowo: osoba miała do 2017-12-31 1 miesięczny okres rozliczeniowy. Od 2018-01-01 przechodzi na okres 3 miesięczny. Po tej operacji miesiące do grudnia 2017 włącznie nie mogą być otwierane

 • Profil określa parametry okresu rozliczeniowego, tj.

  1. Nazwę – jest to jedyny parametr który może być zmieniany po użyciu profilu
  2. Datę rozpoczęcia – miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc okresu. Przykład: jeśli pierwszym miesiącem okresu ma być czerwiec 2014, należy wybrać tu miesiąc maj 2014.
  3. Długość okresu rozliczeniowego w miesiącach

  Raz użyty profil nie może być usunięty.
  Profil jest przypisywany do osoby w zakładce Profil pracy. Nie może być usuwany jeśli został zamknięty choć jeden okres dla osoby.

 • Funkcja ta służy do przypisywania miejsca powstawania kosztów do grup urządzeń oraz typów zdarzeń.

  Pola które należy wypełnić tworząc wpis to:

  1. Zdarzenie – wybór kodu zdarzenia które ma wywoływać przypisanie określonego MPK. Wybór symbolu * (gwiazdka) powoduje ustawienie MPK dla dowolnego zdarzenia z danej grupy urządzeń.
  2. Grupa urządzeń – wybór grupy urządzeń zdefiniowanych w ACDC dla których ma obowiązywać przypisanie MPK
  3. Od dnia – wybór daty od której ma działać reguła
  4. MPK – wybór MPK które ma zostać przypisane.

  Przykłady konfiguracji:

  Przykład1:

  1. Zdarzenie – WE
  2. Grupa urządzeń – Grupa1
  3. Od dnia – 2017-01-01
  4. MPK – MPK1

  Działanie: Przy zarejestrowaniu wejścia za pomocą karty na urządzeniu z Grupy1, po dniu 2017-01-01 do czasu pracy zostanie dopisane MPK1.

  Przykład2:

  1. Zdarzenie – SW
  2. Grupa urządzeń – Grupa1
  3. Od dnia – 2017-01-01
  4. MPK – MPK2

  Działanie: Przy zarejestrowaniu wyjścia służbowego za pomocą karty na urządzeniu z Grupy1, po dniu 2017-01-01 do czasu pracy zostanie dopisane MPK2.

  Przykład3:

  1. Zdarzenie – *
  2. Grupa urządzeń – Grupa1
  3. Od dnia – 2017-01-01
  4. MPK – MPK2

  Działanie: Przy zarejestrowaniu dowolnego zdarzenia za pomocą karty na urządzeniu z Grupy1, po dniu 2017-01-01 do czasu pracy zostanie dopisane MPK2.

  Przykład4:

  1. Zdarzenie – *
  2. Grupa urządzeń – *
  3. Od dnia – 2017-01-01
  4. MPK – MPK1

  Działanie: Przy zarejestrowaniu dowolnego zdarzenia za pomocą karty na dowolnym urządzeniu, po dniu 2017-01-01 do czasu pracy zostanie dopisane MPK1.

  Dodawanie nowej reguły odbywa się poprzez użycie klawisza Dodaj.
  Modyfikacje i usuwanie zapisów odbywa się poprzez klawisze Edycja oraz Usuń przy poszczególnych pozycjach listy.

  UWAGA

  1. Jeśli w czasie pracy znajdują się wpisy dokonane ręcznie przez użytkownika, wówczas MPK nie zostanie zmodyfikowane zgodnie z definicją urządzenia.

 • Funkcjonalność ta pozwala na utworzenie i walidację harmonogramów pracy dla poszczególnych grup osób w wybranym miesiącu. Harmonogram jest oparty na zdefiniowanym dla każdej z osób szablonie czasu pracy. System umożliwia w tym miejscu zmianę przypisanego typu dnia. Użytkownik ma podgląd na łączną ilość zaplanowanych godzin pracy w danym miesiącu dla konkretnej osoby. Jedną z najważniejszych funkcji tego modułu jest możliwość walidacji ułożonego grafiku pod względem zgodności z kodeksem pracy. Wszelkie odstępstwa od dozwolonych norm są wypisywane w postaci komunikatów na stronie.

  Formatka składa się z trzech głównych części:

  1. Wyboru parametrów: Przed przystąpieniem do pracy należy wybrać grupę pracowników, okres oraz miesiąc, który chcemy zmodyfikować. Do wyboru dostępne są tylko te grupy, których kierownikiem jest zalogowany użytkownik.
  2. Ekranu z harmonogramami wybranej grupy pracowników oraz tabelą podsumowania wystąpień danego typu obecności: Harmonogram każdej osoby jest podzielony na dwie części. Górna część przedstawia aktualny schemat obecności osoby (z uwzględnieniem urlopów zaakceptowanych, chorobowych), a dolna wyświetla ostatnio zapisany harmonogram i umożliwia jego dalszą edycję. Aby dokonać zmian w harmonogramie należy kliknąć w symbol typu dnia na dolnej (roboczej) części harmonogramu i wybrać typ dnia na jaki chcemy go zmienić (zmianę zatwierdzamy przyciskiem Zastąp). W celu przypisania wprowadzonych zmian do szablonu osoby, należy harmonogram zapisać, zwalidować i na końcu zatwierdzić. Czynności te wykonujemy za pomocą przycisków umieszczonych pod tabelą z ilością wystąpień typów obecności .
  3. Przycisków
   1. Przywróć wszystkie – Użycie przycisku powoduje przepisanie aktualnego szablonu osoby do przygotowywanego harmonogramu.
   2. Synchronizuj nieobecności – Przycisk służy do automatycznego nanoszenia na harmonogram planowanych nieobecności osoby (np. urlopów zaakceptowanych, chorobowych)
   3. Zapisz – po dokonaniu zmian należy zapisać wprowadzone zmiany klikając przycisk Zapisz. Należy pamiętać, że zapisanie zmian nie jest jednoznaczne z przypisaniem tych zmian do szablonu osoby, a jedynie służy do zapisania aktualnego stanu prac nad harmonogramem. W przypadku gdy nastąpi zmiana stanu nieobecności osoby (np. dodanie do systemu urlopu) konieczne jest zschynchronizowanie nieobecności za pomocą odpowiedniego przycisku przed dokonaniem zapisu.
   4. Walidacja – Walidacja harmonogramu polega na zweryfikowaniu wprowadzonego harmonogramu pod kątem zgodności z kodeksem pracy. Wszystkie nieprawidłowości są wyświetlane na ekranie jako ostrzeżenia.
   5. Zatwierdź – Po dokonaniu zapisu i zwalidowaniu harmonogramu możliwe jest przypisanie do szablonu pracy osoby i dokonuje się tego za pomocą przycisku Zatwierdź.

  UWAGI

  1. Walidacja pełni rolę wyłącznie informacyjną – błędy w walidacji nie uniemożliwiają zatwierdzenia harmonogramu
  2. Przed użyciem harmonogramowania należy upewnić się, czy w aplikacji jest przynajmniej po jednym typie obecności niepracującym: wolnym za sobotę, wolnym za niedzielę, wolnym za święto. W przypadku ich braku należy je dodać

 • Strona ta umożliwia utworzenie kopii zapasowej bazy danych aplikacji.
  Program korzysta z baz danych nazwanych:

  1. atms3 – w tej bazie znajdują się informacje wykorzystywane bezpośrednio przez ATMS Watch
  2. atms3_hydra – baza danych modułu ATMS ACDC
  3. atms3_tenant – baza z danymi konfiguracyjnymi

  ATMS Watch pozwala na sporządzenie kopii konkretnej bazy danych na żądanie oraz zaplanowanie cyklicznego wykonywania kopii. Cykliczne wykonywanie kopii można zaplanować tylko dla jednej bazy.

  UWAGI

  1. Utworzone kopie powinny być przechowywane w innym miejscu niż baza aplikacji, aby w przypadku ewentualnej awarii sprzętu nie stracić wszystkich danych
  2. Funkcjonalność działa dla baz mysql. Dla instancji opartych na MSSQL kopia nie może być wykonywana z tego poziomu

 • Odciski palców dodawane są za pomocą kreatora. Proces przebiega następująco:

  1. Wybór osoby. Z listy rozwijanej należy wybrać osobę dla której będą dopisywane odciski palców. Na liście znajdują się osoby zarejestrowane w Administracja->Osoby. Po wybraniu osoby wyświetlą się już przypisane do niej wzorce palców. Z tego poziomu można je usunąć klikając klawisz z ikonką kosza. Bezpośrednio po usunięciu odciski są kasowane z urządzeń. Po zakończeniu kroku należy przycisnąć klawisz „Następny”.
  2. Urządzenia. Z listy wybieramy urządzenie referencyjne, na którym będzie wykonywane dodawanie odcisku. Przed dodaniem należy zweryfikować stan urządzenia przyciskając klawisz „Test”. Po wykonaniu tego plecenia system sprawdza stan połączenia z urządzeniem, oraz ilość wzorców zapisanych na urządzeniu.UWAGA!!! System uniemożliwia dodanie palców jeśli jest zaplanowana synchronizacja. Można ją usunąć przyciskając „Anuluj oczekujące synchronizacje”. Po zakończeniu kroku należy przycisnąć klawisz „Następny”.
  3. Wzorzec. Należy wpisać nazwę wzorca np. Palec 2. Pod tą nazwą wzorzec będzie przypisany do osoby. Po wpisaniu nazwy należy przycisnąć klawisz „Pobierz”. Następnie należy poczekać, aż urządzenie przejdzie w stan rejestracji wzorca i przyłożyć palec do czytnika. Po chwili w okienku pojawi się klucz wzorca. Jeśli ma być dodana większa ilość odcisków palców należy przycisnąć „Nowy”. Wówczas następuje powrót do kroku 1 i można dodać kolejny odcisk. Po zakończeniu dodawania można wysłać odcisk na wszystkie urządzenia w z tej samej grupy urządzeń. Wówczas należy przycisnąć „Następny” i określić dzień oraz godzinę synchronizacji urządzeń.

 • Formatka służy do przeglądu sanu wzorców. W tabelce wiać osoby oraz urządzenia. Jeśli na skrzyżowaniu wiersza osoby i urządzenia jest status:

  1. OK – oznacza, że odciski które są w bazie systemu zgadzają się z odciskami na urządzeniu
  2. SYNC – oznacza, że odciski które są w bazie systemu różnią się od tych zapisanych na urządzeniu
  3. N/A – osoba nie ma wprowadzonych żadnych odcisków palców.

  Przyciśniecie klawisza przy nazwie urządzenia powoduje jego natychmiastową synchronizację.

 • Strona służy do zmiany hasła zalogowanej osoby.
  Chcąc zmienić hasło należy podać hasło dotychczasowe, a następnie dwukrotnie nowe.
  Zmianę hasła należy potwierdzić klawiszem ‚Zapisz’.

 • Formatka pozwalająca osobie przeglądać oraz zarządzać własnymi nieobecnościami ( urlopami oraz chorobowymi). Zalogowana osoba ma możliwość:

  Na formatce znajdują się następujące zakładki:

  1. Grafik – graficzna prezentacja urlopów oraz grafiku pracy osoby. Za pomocą chceck-box’ów osoba ma możliwość włączania lub wyłączania widoczności wymienionych tam elementów ,zaznaczenie dni pozwala wybrać przedział dat nieobecności.
  2. Limity urlopowe – zakładka na której zalogowana osoba widzi swoje limity dla poszczególnych grup nieobecności urlopowych. Za pomocą listy rozwijanej można zmieniać prezentowane okresy urlopowe.
  3. Nowa nieobecność – przycisk za pomocą którego zalogowana osoba może wprowadzić nieobecność.
  4. Lista urlopów – wykaz urlopów wprowadzonych dla osoby. Z poziomu tej zakładki są dostępne następujące opcje:
   1. Edycja – powoduje przejście do zakładki Dodaj/Edytuj nieobecność w której można zmienić dane urlopu w tym rozpatrzyć go poprzez zmianę statusu (zmiana wartości na liście Status)
   2. Usuń – usuwa nieobecność. Dla nieobecności o statusie innym niż Rozpatrywany klawisz jest nieaktywny.
   3. Wygeneruj wniosek – klawisz generujący wniosek urlopowy. Jest aktywny dla urlopów o statusie Zaakceptowany.
   4. PDF – klawisz powodujący pobranie wniosku w pliku PDF. Aktywny po wygenerowaniu wniosku.

  UWAGI

  Wybór osoby jako zastępcy skutkuje tym, że nie może ona wypisać urlopu na dzień w którym jest wskazana jako zastępca.
  Osoba może nie mieć uprawnień do wprowadzania niektórych rodzajów urlopu. Odpowiadają za to inne ustawienia systemu, np.: „Weryfikacja limitów urlopowych” w parametrach osoby.

  1. Wybór osoby jako zastępcy skutkuje tym, że nie może ona wypisać urlopu na dzień w którym jest wskazana jako zastępca.
  2. Osoba może nie mieć uprawnień do wprowadzania niektórych rodzajów urlopu. Odpowida za to ustawienie „Weryfikacja limitów urlopowych” w parametrach osoby.

 • Formatka ‚Czas pracy’ pozwala na przejrzenie godzin pracy zalogowanej osoby na dowolnie wybrany zakres czasu. Godziny są rozpisane na konta. Zależnie od przypisanej roli osoba może mieć dodatkowo możliwość dodawania godzin pracy lub pojedynczych zdarzeń (wejścia, wyjścia, itp).

  Czas pracy na stronie jest wyświetlany w formie drzewka. Najwyższy poziom wyświetla wszystkie dni z wybranego w parametrach wyszukiwania przedziału czasu. Jeżeli w danym dniu zostały zarejestrowane jakieś godziny obecności lub zdarzenie wejścia do pracy, to przed datą pojawia się trójkąt umożliwiający wyświetlenie lub schowanie szczegółowych informacji o czasie obecności.

  1. Przycisk z symbolem osoby, umożliwiający ręczne dodanie przedziału czasu obecności. Możliwe jest automatyczne przypisanie kont do przedziału czasu (na podstawie danych zdefiniowanych przy typie obecności) lub manualne określenie na jakie konto ma być zakwalifikowany wprowadzany przedział czasu. Dodatkowo podczas dodawania przedziału czasu można określić MPK do którego będą przypisane godziny.
  2. Możliwe jest podzielenie już wprowadzonego czasu na kilka mniejszych części. Aby podzielić czas wystarczy dodać do systemu nowy przedział czasu, który mieści się w całości lub jakiejś części już istniejącego przedziału czasu.
  3. Przycisk z symbolem zegara, za pomocą którego możliwe jest dodanie do systemu pojedynczego zdarzenia (symulowanie zadziałania terminalu rejestracji czasu pracy). W tym przypadku system zawsze automatycznie kwalifikuje godziny zgodnie z typem obecności.

  Poziom niżej wyświetlają się wszystkie godziny podstawowe przypisane do dnia. Godzina podstawowa jest parą zdarzeń z terminala WEJŚCIE – WYJŚCIE (lub np. Wejście-Wyjście prywatne) lub przedział czasu obecności określony przy pomocy ręcznego dodawania przedziału czasu. Czasy te można odczytać z kolumn OD i DO. W przypadku zdarzeń wprowadzonych z terminala, po lewej stornie godziny pojawia się symbol zegara, a dla zdarzeń wprowadzonych za pomocą przycisków z symbolem osoby lub zegara, po lewej stronie godziny pojawia się symbol osoby. Po najechaniu na symbol przy czasie pojawia się tooltip z listą wszystkich zdarzeń zarejestrowanych dla danego pracownika w ciągu dnia (zdarzenie inicjujące konkretny przedział czasu jest podkreślone).
  Dodatkowo do każdej godziny podstawowej istnieje możliwość wprowadzenia lub edycji komentarza.
  Każdą godzinę podstawową można skasować za pomocą przycisku z symbolem kosza. Należy mieć na uwadze fakt, że skasowanie godziny podstawowej kasuje wszystkie podrzędne (a więc rozpisane w jej obrębie) godziny.

  Godzina podstawowa jest automatycznie dzielona na przedziały, którym zostaje przypisane odpowiednie konto. Te przedziały są wyświetlane jako podrzędne godzinie podstawowej. Każdy czas obecności definiowany jest przez czas OD i DO oraz komentarz (analogicznie jak w przypadku czasu podstawowego), dodatkowo czas obecności jest przypisany do konta, którego nazwa jest wyświetlana w pierwszej kolumnie oraz ma obliczany czas trwania. Pojedynczego czasu obecności nie można usuwać, można natomiast zmienić przypisanie do niego konto lub zmienić MPK.

  Zmiany MPK dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej pozycji z listy rozwijanej. Nie wybranie żadnego MPK spowoduje przypisanie domyślnego miejsca przypisanego do osoby w Osoby

  W stopce strony znajduje się przycisk Powrót, jego naciśnięcie spowoduje przewinięcie strony do góry (jeśli strona nie mieści się na ekranie).

  W górnej części strony znajdują mię tabelkę ‚Bilans za okres’. Zawiera ona następujące wiersze:

  1. Nominał do wypracowania – ilość godzin które powinna przepracować osoba (wynika ze schematu pracy)
  2. Nominał wypracowany – ilość godzin zakwalifikowanych na konta oznaczone znacznikiem Liczone do nominału pracy
  3. Nieobecności – ilość godzin nieobecności
  4. Bilans nominału = Nominał do wypracowania- Nominał wypracowany-Nieobecności

  Tabela pokazuje wartości za okres zdefiniowany w parametrach wyszukiwania

  Obok tabeli ‚Bilans za okres’ znajduje się podsumowanie okresu. Tabela pokazuje stany kont wraz z podsumowaniem. Podsumowanie zaznaczone jest kolorem szarym. Zawiera ono następujące pozycje:

  1. Pozostało do wybrania – ilość godzin zakwalifikowanych do wybrania
  2. Nominał do wypracowania – ilość godzin które powinna przepracować osoba (wynika ze schematu pracy)
  3. Nominał wypracowany – ilość godzin zakwalifikowanych na konta oznaczone znacznikiem Liczone do nominału pracy
  4. Bilans nominału = Nominał do wypracowania – Nominał wypracowany

  Dodatkowo tabela ta zawiera sumy godzin na poszczególnych kontach. To czy konto jest widoczne zależy od ustawienia parametru ‚Widoczność’ w definicji konta. Dane są wyświetlane w dwóch kolumnach. Pierwsza pokazuje salda z uwzględnieniem całego okresu rozliczeniowego. Druga, salda na dzień poprzedni.

 • UWAGI

  1. Podczas analizowania przedziału czasu, przerwa bezpłatna jest dodawana tylko w przypadku gdy przedział mieści w całości czasu trwania przerwy bezpłatnej.
  2. Przerwa płatna (zdefiniowana w typie dnia) jest dodawana podczas analizy czasu pracy w przypadku gdy suma wszystkich godzin zakwalifikowanych na konta (bez znaczenia jakie to jest konto) jest mniejsza od nominału określonego na typie dnia.
  3. Przerwa płatna z zaznaczonym „Bez względu na wypracowany nominał” jest dodawana podczas analizy czasu pracy w przypadku gdy istnieje przynajmniej jedno zdarzenie typu wyjście prywatne(lub przerwa między przedziałami czasu)
  4. Zaokrąglanie godziny rozpoczęcia pracy jest uwzględniane tylko przy pierwszym zdarzeniu WE w ciągu dnia, a zaokrąglanie godziny zakończenia jest sprawdzane tylko dla ostatniego zdarzenia WY w ciągu dnia.
  5. Aby zarejestrować w danym dniu marker (np. odnotować delegację) należy:
   1. kliknąć w przycisk z symbolem osoby;
   2. odznaczyć Użyj kont wynikających z analizy typu dnia;
   3. wybrać grupę kont Markery;
   4. wybrać odpowiednie Konto;
   5. opcjonalnie wprowadzić Komentarz lub zmienić MPK;
   6. zatwierdzić przyciskiem Dodaj.
  6. Rejestracja czasu na konto z przypisaniem czasu na inne konto odbywa się za pomocą ręcznej rejestracji czasu pracy bez analizy na podstawie typu dnia.
  7. Nie ma możliwości edycji (zmiany przypisania do konta) ani usuwania czasu pracy, jeśli w ramach godziny podstawowej występuje czas przydzielony do konta z przepisaniem salda na inne konto. Jedyny sposób na poprawę takiego wpisu to usunięcie godziny podstawowej nadrzędnej do tak przydzielonego czasu i wprowadzenie przedziału czasu na nowo.
  8. Możliwość dodawania przedziału czasu zawierającego w całości inny, wcześniej zarejestrowany przedział czasu jest zablokowane.

 • Za pomocą formatki kwalifikacja godzin pracy kierownik grupy może dodawać podległym osobom czas pracy (lub pojedyncze zdarzenia) oraz zmieniać kwalifikacje konta już wprowadzonych godzin.

  Obsługa formatki jest taka sama jak w przypadku formatki [podlinkować]Czas pracy. Jedyną różnicą jest konieczność wyboru grupy i osoby w parametrach wyszukiwania.

 • Grupowe rozpatrywanie godzin służy do grupowej akceptacji godzin pracy. Osoba zalogowana może rozpatrywać godziny tylko u osób, których grupy jest kierownikiem.

  Akceptację godzin należy rozpocząć od wyfiltrowania godzin, które mają być rozpatrzone. Filtr obejmuje następujące kryteria:

  1. Data od – należy wpisać datę, od której system ma wyszukać godziny.
  2. Data do – należy wpisać datę graniczną, po której system nie ma wyszukiwać godzin.
  3. Wymaga rozpatrzenia – lista rozwijana umożliwiająca zawężenie prezentowanych danych tylko do tych, które wymagają akceptacji (opcja Tak), tylko do tych, które już zostały zaakceptowane (opcja Nie) lub wszystkich godzin niezależnie od statusu (opcja Wszystkie).
  4. Konta – lista rozwijana umożliwiająca wskazanie konkretnego konta, z którego godziny mają być wyświetlone.
  5. Edytowalne – warunkuje tylko te godziny, które można zmieniać (edytować).
  6. Czas trwania – Przedział czasu zarejestrowany na danym koncie (gdy nie zostanie wybrane żadne konkretne konto, sprawdzane jest czy w ciągu dnia jakiekolwiek konto zmieściło się w wybranym przedziale – jeśli tak – na liście pokazują się wszystkie przedziały czasu). Pole nie jest obowiązkowe.
  7. Pokaż konta nieaktywne – Pozwala na liście kont wybrać również konta nieaktywne.
  8. Grupy – wybór grup, w których znajdują się osoby, których czas ma być rozpatrywany. Możliwy jest wybór kilku grup.
  9. Osoby – wybór osób, których czas ma być rozpatrywany. Możliwy jest wybór wielu osób.

  Po przyciśnięciu klawisza ‚Szukaj’ zostaną wyświetlone wszystkie godziny spełniające wprowadzone kryteria.

  Na liście osoby typu ‚Pracownik’ wyświetlane są na czarno, konsultanci oraz zarząd na bordowo z żółtym cieniem.

  Akceptacja polega na zaznaczeniu check-box’a przy godzinie, która ma być rozpatrzona i przyciśnięciu klawisza ‚Zmień’.

  Zaznaczyć można wiele godzin równolegle. Akceptacji ulegną tylko te godziny, których konta mają zaznaczoną opcję ‚Wymaga akceptacji’. Pozostałe zostaną pominięte.

  Pod wykazem godzin znajduje się ikona ‚Excel’. Po jej naciśnięciu zostanie pobrany arkusz kalkulacyjny z wykazem godzin który został wyświetlony na formatce.

 • Formatka umożliwia :

  1. wpisywanie zdarzenia w dni bez rejestracji kartą
  2. wpisywanie brakujących zdarzeń w dni bez kompletu zarejestrowanych zdarzeń
  3. nadpisywanie istniejących godzin

  Zmiany można dokonywać dla dowolnej ilości osób na wybrany okres czasu.

  Aby przypisać godziny należy:

   1. Wybrać okres czasu na jaki chcemy przypisać (lub nadpisać) godziny. Okres ten musi w całości zawierać się w przeszłości (nie można wykonywać operacji na dniu dzisiejszym lub późniejszym).
   2. Wybrać grupy, do których należą pracownicy, na których będą dokonywane zmiany.
   3. Wybrać pracowników.
   4. Wpisać godzinę Wejścia i/lub Wyjścia.
   5. Zaznaczyć czy zmiany będą dotyczyły tylko dni roboczych. Jeśli tak – godziny nie będą dopisywane w dniach, w których pracownik nie miał pracować (np. urlop, wolna sobota).
   6. Wybrać czy dany rodzaj zdarzenia ma być nadpisany. Nadpisanie oznacza, że jeśli osoba ma już np. przypisane zdarzenie wejścia – to to zdarzenie zostanie zastąpione.
   7. Kliknąć ‚Pokaż zmiany’.
   8. Po tej operacji zostanie wyświetlona tabela wraz z wszystkimi zmianami, które zostaną wykonane. Użytkownik ma możliwość wybrania tylko części proponowanych zmian za pomocą check boxów.
   9. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Wykonaj zmiany. Operacja trwa tym dłużej im więcej zmian jest wykonywanych.

  Po wykonaniu operacji zostanie wyświetlony komunikat informujący o wyniku (sukces lub przyczyna niepowodzenia).

  Przykładowe przypisanie godzin z nadpisywaniem Wyjścia i bez:
  Wprowadzone wejście: 08:00
  Wprowadzone wyjście: 16:00

  Zdarzenia oryginalne Po zmianach z nadpisanym Wyjściem Po zmianach bez nadpisywania
  WE WY WE WY WE WY
  07:02 15:33 07:01 16:00 07:02 15:33
  brak brak 08:00 16:00 08:00 16:00

  UWAGI

  1. Jeśli dla zaznaczonej osoby nie ma w danym dniu godziny wejścia, nie uda mu się przypisać tylko godziny wyjścia
  2. Jeśli w ciągu dnia będzie kilka przedziałów czasu, system wczyta pierwszy czas rozpoczęcia, ostatni czas zakończenia i będzie to traktował jako jeden przedział czasu. Jeśli na taki dzień wprowadzimy zmiany w wyniku otrzymamy tylko jeden przedział.
  3. Po wprowadzeniu zmian poprzez formatkę grupowego przypisywania godzin cały dzień jest analizowany od nowa. Informacja o pierwotnych kontach, MPK, przerwach, godzinach uzupełnionych, itp. zostanie nadpisana.

 • Za pomocą formatki Nieobecności i podgląd grafików pracy możliwe jest:

  1. przeglądanie i akceptowanie (lub odrzucanie) zaplanowanych nieobecności,
  2. przeglądanie zastępstw oraz ich dodawanie,
  3. drukowanie wniosku urlopowego,
  4. edytowanie i usuwanie nieobecności osób podległych zalogowanemu kierownikowi.
  5. podgląd i porównanie stanu nieobecności w całej wybranej grupie.

  Osoba mająca dostęp do tej funkcjonalności może na zakładce Lista nieobecności wyszukiwać nieobecności z określonego przedziału czasu filtrując według statusów i rodzajów urlopu. Z list Grupy i Osoby można wybrać pojedyncze osoby lub całe grupy których urlopy mają zostać wyświetlone na liście. Wyświetlenie listy odbywa się po przyciśnięciu klawisza Szukaj.
  Na liście wyświetlają się nieobecności spełniające wybrane kryteria.
  W ostatniej kolumnie znajdują się klawisze opcji:

  1. Edytuj nieobecność – powoduje przejście do pop-up Dodaj lub edytuj nieobecność w której można zmienić dane nieobecności w tym rozpatrzyć go poprzez zmianę statusu (zmiana wartości na liście Status). Kierownik nie może zmieniać dat nieobecności wpisanego przez podwładnego. Jeśli zachodzi taka konieczność należy urlop usunąć i wpisać ponownie w nowym zakresie.
  2. Usuń nieobecność – usuwa nieobecność. Dla nieobecności o statusie innym niż Rozpatrywany klawisz jest nieaktywny.
  3. Wygeneruj wniosek – klawisz generujący wniosek urlopowy. Jest aktywny dla urlopów o statusie Zaakceptowany.

  Klawisz nowa nieobecność służy do wprowadzania nieobecności przez uprawnioną osobę. Wpisu dokonuje się poprzez wybranie osoby które będzie dopisana nieobecność, podaniu dat , wybraniu zastępcy jeśli ma być i zapisaniu. Po wyborze osoby w prawej części okna wyświetla się wykaz limitów urlopowych dla tej osoby.

  Zakładka ‚Grafik przypisanych grup’ pokazuje grafiki dla poszczególnych grup do których uprawnienie ma zalogowana osoba. Ułatwia to kierownikowi weryfikację nieobecności oraz ich planowanie w odniesieniu do całej grupy.
  Jako parametr wybiera się grupę, okres urlopowy (w polskich realiach jest to rok) oraz miesiąc. Po przyciśnięciu klawisza Pokaż wyświetla się grafik za cały wybrany miesiąc. Grafik może być przewijany na kolejne/poprzednie miesiące za pomocą klawiszy < oraz > .
  Nad grafikiem znajdują się check-box’y których wybór warunkuje rodzaj wyświetlanych danych. Równocześnie można zaznaczyć wiele check-box’ów.
  Po prawej stronie dodano filtr który pozwala na wyświetlenie tylko tych osób które spełniają jego warunki. Przykładowo: Data=2018-07-02, Stanowisko: Monter – wyświetli tylko osoby z grupy wskazanej w filtrze głównym, które mają na ten dzień przypisane stanowisko ‚Monter’. Analogiczne można wyfiltrować osoby które danego dnia mają konkretny typ dnia lub jakikolwiek dzień roboczy/jakąkolwiek nieobecność.
  Na prawo znajduje się klawisz ‚Raport:Komentarze’ . Raport ten wyświetla te wpisy w czasie pracy które spełniają warunki filtrowania i zawierają jakiekolwiek komentarze wpisane w czasie pracy.

  Zakładka ‚Limity urlopowe’ służy do podglądu limitów urlopów podległych osób. Wyświetlanie limitu następuje po wybraniu z listy osoby oraz okresu urlopowego. Wyświetlony limit dotyczy wybranego okresu. Limit opieki jest wyświetlany w dniach lub w godzinach – zależnie który z nich jest zdefiniowany u pracownika

  Zakładka roczny grafik osoby pokazuje roczny grafik pracy dla wybranej osoby, pozwala także rejestrować nieobecności w alternatywny sposób -poprzez zaznaczenie kursorem myszy dni na grafiku wybiera się przedział dat nieobecności po czym klika się w przycisk nowa nieobecność by wybrać rodzaj nieobecności ,zastępce ,wpisać opis.

  UWAGI

  1. nie można zaakceptować nieobecności samemu sobie
  2. na liście osób wyświetlają się osoby, których zalogowana osoba jest kierownikiem oraz te, których powiadomienia o urlopach dostaje
  3. wybór osoby jako zastępcy skutkuje tym, że nie może ona wypisać nieobecności na dzień w którym jest wskazana jako zastępca.
  4. osoba może nie mieć uprawnień do wprowadzania niektórych rodzajów urlopów. Odpowiada za to ustawienie „Weryfikacja limitów urlopowych” w parametrach osoby.

 • Strona służy do grupowego dodawania wyjątków schematu pracy pracownikom podległym zalogowanemu kierownikowi.

   Na formatce znajdują się następujące elementy:

  1. Pole Data od – pierwszy dzień okresu, w którym ma zostać dodany wyjątek ze schematu.
  2. Pole Data do – ostatni dzień okresu, w którym ma zostać dodany wyjątek ze schematu.
  3. Pole Grupy – wybór grupy warunkuje zawartość listy osób. Można wybrać kilka grup.
  4. Pole Osoby – wybór osób, które mają mieć dodany wyjątek. Można wskazać wiele osób.
  5. Lista rozwijana Typ dnia – typ dnia, który ma zostać ustawiony jako wyjątek dla wcześniej wybranych osób.
  6. Klawisz Zapisz – przyciśnięcie powoduje dodanie wyjątków dla wybranych pracowników.

  Jeśli w pola Data od oraz Data do zostaną wpisane różne daty (przedział czasu), wówczas wyjątek zostanie dodany w każdym dniu okresu dla wybranych osób.
  Po wpisaniu takiej samej daty w pola Data od oraz Data do wyjątki zostaną dodane tylko w jednym dniu (wpisana data).

  Wpisane wyjątki są widoczne na schemacie pracy osoby oraz w danych osoby w Analiza czasu pracy->Administracja->Osoby na zakładce Wyjątki schematu pracy. Tam też można dodawać wyjątki indywidualnie.

  UWAGA

  1. Należy pamiętać że wyjątek schematu jest typem dnia a nie schematem – a więc nie weryfikuje dnia tygodnia i świąt

 • Strona służy do grupowej zmiany schematów pracy osób podległych zalogowanemu kierownikowi.
  Schematy można zmieniać tylko na okres czasu, w takcie którego nie było zarejestrowanych żadnych zdarzeń (zdarzeń z czytnika, godzin wpisanych ręcznie, wprowadzonych chorobowych lub urlopów).

  Na formatce znajdują się następujące elementy:

  1. Pole Data od – pierwszy dzień okresu, od którego ma obowiązywać nowy schemat.
  2. Pole Data do – ostatni dzień okresu, od którego ma obowiązywać nowy schemat.
  3. Pole Grupy – wybór grupy warunkuje zawartość listy osób. Można wybrać kilka grup.
  4. Pole Osoby – wybór osób, które mają mieć dodany wyjątek. Można wskazać wiele osób.
  5. Lista rozwijana Schemat pracy – schemat pracy, który ma zostać ustawiony we wskazanym okresie.
  6. Klawisz Zapisz – przyciśnięcie powoduje dodanie schematów.

 • GRUPOWE ZAMYKANIE MIESIĘCY

  1. Przejść do Analiza Czasu Pracy->Kierownik->Zamykanie miesiąca i okresu.
  2. Wybrać profil okresu rozliczeniowego który będzie zamykany
  3. Przycisnąć klawisz edycji przy zamykanym miesiącu.
  4. Wstawić znacznik przy nazwiskach w kolumnie Zamknij. Można zaznaczyć box w nagówku kolumny. Wówczas oznaczone zostaną wszystkie osoby.
  5. Przycisnąć klawisz Zamknij zaznaczone. Opreracja zamykania może trwać dłuższą chwilę (zależnie od ilości osób i zarejestrowanych zdarzeń). W celu wyświetlenia wyników należy użyć klawisza Odśwież.
  6. Jeśli osoba ma prawidłowe wszystkie zapisy w miesiącu (nie ma braków godzin, nieropatrzonych urlopów lub godzin itp.) wówczas otrzymuje status Zamknięto.
  7. Dla osób ze statusem zamknięto należy wstawić znacznik w kolumnie Zatwierdź i przycisnąć klawisz Zatwierdź zaznaczone.
  8. Dla osób które otrzymały status Wstrzymano należy zamknąć miesiąc indywidualnie. Jeśli miesiąc nie jest ostatnim w okrsie rozliczeniowym, zamknięcie kończy się na tym kroku.
  9. Jeśli zamykany miesiąc jest ostatnim miesiącem oktresu rozliczeniowego należy jeszcze przenieść bilnas nadgodzin do odbioru (wybrania) i nadgodzin płatnych. System wyświetla dla wszystkich zaznaczonych osób bilnas godzin w formie tabeli.
  10. Osoba zamykająca ma możliwość zmiany zaproponowanych przez system wartości Do wypłatyPrzenieś na następny okres. Zaznaczając box przy nazwisku można wyedytować i zmienić ilość godzin obliczoną przez program. Klawisze Wyzeruj wprowadzają we wszystkich wierszach danej kolumny wartość ‚0:00’
  11. Zamknięcie miesiąca następuje po przyciśnięciu klawisza Zatwierdź
  12. Wartość z kolumny Do wypłaty zapisywana jest na koncie Wolne na płatne i zaliczana do miesiąca zamykanego. Wartość z Przenieś na następny okres przepisywana jest na pierwszy dzień nowego miesiąca na konto Godziny wolne. Przepisane następuje w chwili zamknięcia okresu.

  INDYWIDUALNE ZAMYKANIE MIESIĘCY

  1. Przejść do Analiza Czasu Pracy->Kierownik->Zamykanie miesiąca i okresu.
  2. Przycisnąć klawisz edycji przy zamykanym miesiącu.
  3. Przycisnąć klawisz edycji w kolumnie Opcje przy osobie której miesiąc będzie zamykany.
  4. System wyświetla wykaz dni w miesiącu wraz z zarejestrownym czasem. Kolumna Problem wyświetla znacznik niezgodności. Najechanie kursorem myszy na znacznik powoduje wyświetlenie informacji.
  5. Klawisz edycji w kolumnie Opcje umożliwia przejście do wykazu godzin w danycm dniu i dokonanie korekt.
  6. Zamknięcie okresu następuje po naciśnięciu klawisza Zamknij i zatwierdź
  7. Jeśli zamykany miesiąc zawierał błędy system poprosi o akceptację informacji o błędach (nalezy wstawić znacznik). Następnie miesiac zostanie zamknięty.

  OTWIERANIE MIESIĘCY

  Otwieranie miesięcy wykonuje się analogicznie jak ręczne zamykanie. Zamiast klawisza Zamknij i zatwierdź należy przycisnąć Otwórz.

  ZAMYKANIE I OTWIERANIE OKRESU

  1. Przejść do Analiza Czasu Pracy->Kierownik->Zamykanie miesiąca i okresu.
  2. Przycisnąć klawisz oznaczony kłódki (Otwórz okres/Zamknij okres)

  Klawisz zamknięcia staje się aktywny w chwili zamknięcia wszystkuich miesięcy okresu dla wszystkich osób.

 • Każdy okres rozliczeniowy składa się z całkowitej liczby miesięcy. Liczba ta jest zależna od Profilu okresu rozliczeniowego wybranego dla danej osoby. Aby zamknąć okres rozliczeniowy należy wybrać z listy rozwijanej profil okresu rozliczeniowego. Wybór ten wyświetla na ekranie tylko te osoby, które mają przypisany dany profil. Przed zamknięciem okresu, trzeba zamknąć wszystkie miesiące zatrudnionych na ten czas osób. Miesiące należy zamykać kolejno, np. nie można zamknąć września, jeśli dla osoby otwarty jest sierpień. Otwieranie należy przeprowadzać odwrotnie rozpoczynając od miesiąca ostatniego.

  Zamykania miesiąca można dokonać z poziomu:

  Analiza Czasu Pracy > Kierownik > Zamykanie Miesiąca

  Formatka zamykania miesiąca pozwala kierownikom grup zamykać miesiące jednocześnie grupie podległych mu osób (jak i kiedy można korzystać z tej funkcji: tutaj) jak i pojedynczo – przechodząc do konkretnego miesiąca/osoby poprzez listę.

  Proces zamykania miesiąca przebiega w dwóch etapach, pierwszym z nich jest zamknięcia miesiąca, następnie należy zatwierdzić zamknięcie. W przypadku indywidualnego zamykania miesiąca obydwa etapy wykonywane są jednocześnie po kliknięciu w przycisk zamykania miesiąca.

  Zamknąć można tylko miesiąc, który spełnia szereg następujących warunków (różnych w zależności od ustawienia parametru ALLOW_MINUS_MONTH_BALANCE). Szczegóły przedstawia tabela:

  Opis błędu ALLOW_MINUS_MONTH_BALANCE
  TRUE FALSE
  Poprzedni okres jest niezamknięty blokuje blokuje
  Miesiąc jeszcze się nie skończył blokuje blokuje
  Poprzedni miesiąc jest niezamknięty blokuje blokuje
  Osoba ma wciąż niezaakceptowany urlop blokuje blokuje
  Osoba nie wyrobiła limitu w tym miesiącu, ale bilansują się z sumą pracy z poprzednich miesięcy nie blokuje nie blokuje
  Osoba nie wyrobiła limitu w tym miesiącu nie blokuje blokuje
  Osoba nadal ma niezdefiniowaną prace lub niezaakceptowane godziny w tym miesiącu blokuje blokuje
  Osoba ma nieuzupełnione godziny pracy nie blokuje blokuje
  Osoba ma nieuzupełnione godziny pracy, ale bilansują się z sumą nadgodzin z poprzednich miesięcy nie blokuje nie blokuje
  Osoba ma nieuzupełnione godziny pracy, które bilansują się z nadgodzinami nie blokuje blokuje
  Osoba ma więcej godzin pracy niż wymiar dniówki nie blokuje blokuje
  Osoba ma jednocześnie zapisane godziny pracy i urlop blokuje blokuje
  Osoba ma jednocześnie zapisane godziny pracy i chorobowe blokuje blokuje
  Osoba ma jednocześnie zapisane godziny pracy i dzień niepracujący nie blokuje blokuje
  Osoba ma niezamknięte godziny blokuje blokuje
  Osoba ma nachodzące na siebie godziny blokuje blokuje

  Dodatkowo przy zamykaniu miesiąca z poziomu szczegółow miesiaca osoby istnieje możliwość ignorowania błędów:

  1. nie ma żadnych godzin wymagających akceptacji.
  2. nie ma żadnych godzin zakwalifikowanych na konto Niezdefiniowany czas.

  Jeśli powyższe warunki są spełnione pod nazwiskiem i imieniem osoby pokaże przycisk zamykania miesiąca jest aktywny, jeżeli jakieś warunki nie są spełnione – przycisk będzie nieaktywny, a na ekranie pojawią się stosowne komunikaty informujące o problemach blokujących zamknięcie miesiąc.

  Miesięczna norma jest sumą nominałów (wymiarów dniówki) wynikających z przypisanych danej osobie typów dni.Wszytkie godziny przypisane do konta „weryfikowanego przy zamknięciu miesiąca” są wliczane do przepracowanego nominału.
  Zamykając miesiąc braki godzin (pojawiają się gdy pracownik przepracował mniej niż wynosi nominał dzienn) są uzupełniane godzinami z konta Godziny wybrane. To czy system będzie pilnował aby ilość Godzin wybranych nie przekroczyła ilość Godzin wolnych zależy od ustawień systemowych (przy restrykcyjnych ustawieniach system nie pozwoli wybrać więcej nadgodzin niż osoba ma wypracowanych nadgodzin wolnych).

  Jeśli zamykany miesiąc jest ostatnim miesiącem okresu, dodatkowo pokaże się okno pozwalające zadecydować a co zrobić z bilansem nominałów pracy oraz bilansem godzin wolnych gdy są one różne od zera.

  UWAGA

  1. W tabeli Lista okresów ilość zatwierdzonych / zamknietych / otwartych osób w danym miesiącu liczy wszystkich zatrudnionych w danym czasie, jednak po przejsciu do zamykania miesiąca tabela wyświetla tylko osoby do których zalogowany użytkownik ma dostęp


  Zamykanie ostatniego miesiąca okresu – przenoszenie nominałów

  Podczas zamykania ostatniego miesiąca okresu konieczne jest określenie co zrobić z bilansem nominału pracy oraz sumą godzin do wybrania osoby.

  W tym celu podczas zamykania ostatniego miesiąca okresu pojawia sie tabela z wyszczególnionymi danymi odnoście wypracowanego nominału pracy (różnica mieży godzinami wypracowanymi na konta wliczane do nominału pracy z sumą nominałów pracy wynikających z typu dnia w całym okresie) oraz wypracowanych godzin wolnych (różnica między godzinami zakwalifikowanymi na godziny wolne a godzinami zakwalifikowanymi na konto godzin wybranych). Tabela umożliwia zakwalifikowanie czasu tych sum jako godziny do wypłaty w ostatnim miesiącu okresu lub przeniesienie tego czasu na nastepny okres jako godziny wolne.

  Formatka została zaprojektówana w sposób umożliwiający dowolną manipulacje pozostałym czasem (pilnuje przy tym aby suma godzin do wypłaty z godzinami przeniesionymi na następny okres równa była sumie bilansów), jak również jeżeli zajdzie taka konieczność pozwala nadpisać wyliczoną sume bilansów dowolną wartością.

  Zamykanie miesiąca grupie osób

   Grupowe zamykanie miesiąca jest procesem dwustopniowym:

  1. W pierszej kolejności nalezy zaznaczyć osoby, którym chcemy zamknąc miesiąc (za pomocącheckbox`a na kolumnie zamknij). Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zamknij grupę. Operacja ta powoduje włączenie analizy miesiąca pracy każdego zaznaczonego pracownika pod kątem poprawności danych. Proces ten jest skomplikowany i czasochłonny, dlatego analiza każdego pracownika jest wrzucana do kolejki (podobnie jak ma to miejsce w przypadku generowania raportów)
  2. Gdy analiza dla każdej z zaznaczonych osób jest zakończona możliwe jest zatwierdzenie danych. Aby tego dokonać należy przy odpowiednich osobach zaznaczyć checkbox z kolumny zatwierdź, a następnie zatwierdzamy dokonany wybór za pomocą przycisku Zatwierdź grupę.

  Jeżeli zamykamy grupowo ostatni miesiąc okresu to po kliknięciu w przycisk zatwierdź pojawi się okno przenoszenia nominałów. Działa ono analogicznie jak podczas zamykania ostatniego miesiąca okresu, z tą różnicą że umożliwia określenie przenoszenia nominałów dla wszystkich zatwierdzanych osób.

  Podczas grupowego zamknięcia miesiąca analiza każdej osoby przebiega w kilku krokach, aktualny stan zamknięcia przedstawia status danej osoby. Dostepne statusy to:

  1. otwarty -> miesiąc osoby jest otwarty (nie zamykano miesiąca lub otwarto miesiąc)
  2. w kolejce -> miesiąc osoby został zaznaczony do grupowego zamknięcia, obecnie oczekuje w kolejce do analizy zamykania miesiąca
  3. w trakcie -> miesiąc jest aktualnie analizowany pod kątem możliwości zamknięcia
  4. zamknięto -> miesiąc został pozytywnie zweryfikowany i możliwe jest jego zatwierdzenie
  5. zatwierdzono -> miesiąc został zatwierdzony
  6. wstrzymano -> miesiąc został przeanalizowany, jednak nie został oznaczony jako zamknięty ze względu na problemy z czasem pracy osoby. Szczegóły problemów można zobaczyć na szczegółach miesiąca danej osoby
  7. błąd -> wystąpił błąd analizy zamknięcia miesiąca. Konieczne jest skontaktowanie się z administratorem systemu w celu wyjaśnienia przyczyn wystąpienia tego statusu.

  Konsekwencje zamknięcia miesiąca
  Zamknięcie miesiąca powoduje zablokowanie (dla danego miesiąca/osoby):

  1. edycji oraz dodawania godzin pracy
  2. zwalniania pracownika z datą w obrębie zamkniętego miesiąca
  3. dodawania oraz usuwania chorobowego
  4. zmiany grafiku pracy na harmonogramowaniu
  5. dodawania oraz usuwania urlopów


  Zamykanie okresu

  Okres rozliczeniowy można zamknąć wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie osoby mają zamknięte wszystkie miesiące w obrębie okresu (czego konsekwencją jest to, że nie można dodawać nowego pracownika z datą zatrudnienia w zamkniętym już okresie). Zamykanie okresu powoduje zablokowanie możliwości otwarcia zamkniętych miesięcy danego okresu.

 • Strona służy do odnotowania przyjęcia przez kadry prawidłowo wypełnionej karty nieobecności. Pozwala również na łatwy podgląd statusu wprowadzonych do systemu nieobecności.

  Filtry użyte na stronie:

  1. Pole Data od – data początkowa okresu za jaki będą filtrowane nieobecności.
  2. Pole Data do – data końcowa okresu za jaki będą filtrowane nieobecności.
  3. Lista Osoba – wybór osoby, której nieobecności mają być wyświetlone. Można wybrać tylko jedną pozycję z listy.
  4. Lista rozwijana Status – lista, z której wybiera się status nieobecności, które mają zostać wyszukane.
  5. Lista rozwijana Typ dnia – lista typów dni nieobecności. Można zawęzić wyszukiwanie tylko do jednego typu nieobecności.
  6. Lista rozwijana Czy dodano kartę urlopową – pozwala na zawężenie wykazu nieobecności tylko do tych, które już mają zaznaczoną opcję oddania karty nieobecności lub nie.

  Fakt złożenia karty nieobecności zaznacza się poprzez przyciśnięcie klawisza Edycja znajdującego się w kolumnie Opis wykazu nieobecności.
  W oknie Rejestracja kart nieobecności należy zaznaczyć opcję Oddano kartę nieobecności i zapisać przyciskając klawisz Zapisz. Klawisz Anuluj powoduje powrót na wykaz nieobecności bez zapisu faktu oddania karty.

 • Strona służy do grupowego rozpatrywania nieobecności. Osoba mająca dostęp do tej funkcji może zmienić status nieobecności każdej osoby zarejestrowanej w systemie.

  Pola filtru:

  1. Pole Data od – data początku okresu, za który mają zostać wyświetlone nieobecności
  2. Pole Data do – data końca okresu, za który mają zostać wyświetlone nieobecności.
  3. Lista rozwijana Status – pozwala na wybór statusów nieobecności. jakie mają być wyświetlone
  4. Lista rozwijana Typ nieobecności -pozwala na wybór typów nieobecności(chorobowe/urlop) jakie mają być wyświetlane
  5. Lista Grupy – lista grup, do których ma uprawnienie zalogowana osoba
  6. Lista Osoby – lista osób przypisanych do wcześniej wybranych grup
  7. Klawisz Szukaj wyświetlający nieobecności spełniające wcześniej zdefiniowane kryteria

  Po przyciśnięciu klawisza Szukaj wyświetla się Lista nieobecności. do rozpatrywania.
  Na liście tej należy zaznaczyć w kolumnie Do rozpatrywania nieobecności, których status będzie zmieniany, a następnie przycisnąć klawisz Zmień.
  W oknie Akceptacja urlopu należy wybrać z listy status nieobecności jaki ma zostać nadany wszystkim zaznaczonym pozycjom i przycisnąć klawisz Zapisz. Statusy nieobecności zostały zmienione.

 • System ATMS Watch daje możliwość obsługi urlopów w dwojaki sposób:

  1. zgodnie z polskimi regulacjami, tj. urlop przydzielany na rok kalendarzowy
  2. okres urlopowy liczony od daty zatrudnienia użytkownika z możliwością ustawienia dowolnej długości tego okresu

  Algorytm 1

  W pierwszym przypadku urlop przyznawany jest zawsze na rok kalendarzowy, np.:

  1. 20 dni urlopu wypoczynkowego na rok 2012 (urlop przyznany na zakres dat 01.01.2012 – 31.12.2012);
  2. 26 dni urlopu wypoczynkowego.

  Konsekwencją wyboru tego algorytmu jest blokada zmiany daty startu okresu oraz jego długości w aplikacji ATMS Watch. Jeżeli dodajemy nowego użytkownika, a korzystamy z tego algorytmu, system automatycznie tworzy okres urlopowy na rok, w którym dany użytkownik jest aktywowany w systemie.

  Algorytm 2

  W drugiej sytuacji urlop jest przyznawany na określoną ilość miesięcy i liczony od daty zatrudnienia użytkownika, np.:

  1. 40 dni urlopu od daty zatrudnienia na 18 miesięcy (urlop od 01.05.2012 – 31.10.2013);
  2. 30 dni urlopu na następne 14 miesięcy (urlop od 01.11.2013 – 31.12.2014).

  Przy tym algorytmie przeliczania urlopów, podczas dodawania nowego użytkownika do systemu, aplikacja tworzy TYLKO pierwszy okres urlopowy (od daty zatrudnienia) i wszystkie następne okresy urlopowe należy ręcznie użytkownikowi uzupełnić za pomocą formatki Przenoszenia urlopów.

  Procedura przenoszenia urlopu

  Procedura przenoszenia urlopów wygląda następująco:

  1. Wybrać grupę osób oraz osoby, dla których będzie przenoszony urlop poprzez zaznaczenie na listach Grupy oraz Osoby.
  2. Po wybraniu osób należy przycisnąć klawisz Szukaj.
  3. Na wykazie Okresy urlopowe należy zaznaczyć check-box przy pracownikach, których urlopy będą przenoszone.
  4. Przycisnąć klawisz Pokaż urlopy do przeniesienia.
  5. System wyświetla wykaz Urlopy do przeniesienia.
  6. W polu Limit na następny okres system wyświetla limit wyliczony przez system. Użytkownik ma możliwość jego zmiany.
  7. Zatwierdzenie limitów klawiszem Zatwierdź

  UWAGI

  1. Otworzenie nowego okresu blokuje możliwość wprowadzania urlopów na okresy poprzednie. Można wprowadzać urlopy tylko w aktualnie otwartym okresie

 • Funkcjonalność służy do generowania pliku tekstowego, który pozwala na import zdarzeń do systemu CDN Optima

  Filtr zawiera:

  1. Listę rozwijaną Predefiniowany zakres – wybór pozwala na automatyczne ustawienie zakresu dat
  2. Data od – data początkowa od której będą wyszukiwane zdarzenia
  3. Data do – data końcowa po której nie będą wyszukiwane zdarzenia
  4. Grupy– lista grup. Należy wybrać jedną lub więcej grup do której należą osoby dla których wykonuje się eksport
  5. Osoby – lista osób. Należy wybrać jedną lub więcej osób do której należą osoby dla których wykonuje się eksport. Zawartość listy zależna jest od wybranego zakresu dat oraz wybranych grup

  Po wprowadzeniu danych w filtrze należy przycisnąć klawisz Wyszukaj dane do eksportu. W tabeli poniżej pojawi się wykaz rekordów które będą wyeksportowane. Jeśli są one poprawne należy przycisnąć klawisz Pobierz plik. Przeglądarka zacznie pobierać plik export.txt. Plik ten należy zaimportować do CDN Optima.

  UWAGA
  Aby eksport zadziałał pracownicy muszą mieć w polu Numer personalny wpisaną wartość identyczną z polem Akronim w CDN Optima

 • Przed wykonaniem eksportu należy wybrać zakres dat oraz grupę/y i nazwiska osób dla których będzie wykonywany eksport.

  Dane są umieszczane w pliku nadgodziny.xml. Plik jest umieszczany w lokalizacji wskazanej w konfiguracji systemu.

  Plik wykazuje:

  1. Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa płatna – nadgodziny odebrane w tym samym miesiącu
  2. Nieobecność usprawiedliwiona godzinowa nie płatna – nadgodziny odebrane w innym miesiącu niż były wypracowane
  3. Nadgodziny – godziny do odbioru z dni roboczych i ponad 8h w dni wolne Praca poza harmonogramem – nadgodziny wypracowane w dni wolne od pracy do 8h
  4. Czas wolny na wniosek pracownika za godziny nadliczbowe – wybieranie godzin wypracowanych w dni robocze i wolne pow. 8h
  5. Czas wolny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy – wybieranie godzin wypracowanych w dni wolne do 8h
  6. Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny w okresie rozliczeniowym – wybieranie godzin wypracowanych w dni robocze i wolne pow. 8h;
  7. Czas wolny udzielony przez pracodawcę za nadgodziny z przekroczenia średnio-tygodniowej normy – wybieranie godzin wypracowanych w dni wolne do 8h;
  8. Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny – godziny zakwalifikowane do wypłaty z godzin wypracowanych w danym miesiącu
  9. Czas wolny płatny na wniosek pracownika za nadgodziny z przekroczenia średnio tygodniowej normy – godziny zakwalifikowane do wypłaty z godzin przeniesionych z innych miesięcy.

  Sposób rozpatrywania godzin (konta na które rozpatruje się nadgodziny) zależny jest od konfiguracji programu SYMFONIA.

 • Funkcjonalność służy do eksportowania nadgodzin nocnych do systemu SYMFONIA za pomocą pliku XML.

  W celu wykonania eksportu należy wybrać zakres dat z którego dane mają być eksportowane. W kolejnym kroku należy wybrać grupę lub kilka grup oraz użytkowników dla których ma być wykonany eksport.

  Po przyciśnięciu klawisza ‚Generuj’ wykonywany jest eksport.

  Eksport wykonuje się według następujących założeń:

  1. Godziny nocne przypadają między 22:00, a 6:00
  2. Eksportowi podlegają wszystkie zapisy zaliczane do nominału pracy
  3. Eksportowana jest suma godzin bez rozbicia na dni w których zostały wypracowane
  4. Plik umieszczany jest w lokalizacji wskazanej w parametrze konfiguracyjnym :SIMPLE_NIGHT_HOURS_EXPORT_PATH. Ustawienie to może być modyfikowane tylko przez ALAN SYSTEMS

 • Funkcjonalność służy do eksportowania nieobecności do systemu SYMFONIA za pomocą pliku XML.

  W celu wykonania eksportu należy wybrać zakres dat z którego dane mają być eksportowane. W kolejnym kroku należy wybrać grupę lub kilka grup oraz użytkowników dla których ma być wykonany eksport.

  Po przyciśnięciu klawisza ‚Generuj’ wykonywany jest eksport.

  Eksport wykonuje się według następujących założeń:

  1. Eksportowane są tylko zatwierdzone nieobecności
  2. Eksportowane są poszczególne nieobecności
  3. Kody nazwy nieobecności w ATMS Watch oraz SYMFONI muszą być identyczne
  4. Plik umieszczany jest w lokalizacji wskazanej w parametrze konfiguracyjnym :SIMPLE_ABSENCES_EXPORT_PATH. Ustawienie to może być modyfikowane tylko przez ALAN SYSTEMS

 • Grupowa zmiana limitów uzupełniania braków godzin to funkcjonalność, która umożliwia wprowadzenie grupowo
  lub indywidualnie limitu, w ramach którego bez wymuszenia akceptacji pracownik może uzupełnić braki w swoim
  czasie pracy.
  W filtrze należy wskazać datę na którą limit ma zostać wyświetlony, oraz wybrać osobę lub grupę osób, oraz
  przycisnąć klawisz Szukaj.Wyświetla się lista, która informuje o stanie ww. limitów na wskazaną datę (czwarta
  kolumna od lewej).
  W celu dokonania zmian w limitach należy zaznaczyć osoby których dotyczą zmiany i przycisnąć jeden z trzech
  klawiszy:

  1. Włącz – przyciśnięcie spowoduje aktywację limitu
  2. Wyłącz – wyłącza limit
  3. Nowy limit – pozwala na wprowadzenie nowego limitu począwszy od wskazanego dnia. Limit podawany jest
   w minutach.

  UWAGA

  Funkcjonalność nie sumuje czasu wybieranego. Przy włączonym limicie, do akceptacji będą tylko te pozycje które przekraczają wskazany limit. Przykładowo przy limicie 30 minut, wpisanie 30 minut czasu wybieranego będzie skutkowało wymuszeniem akceptacji. Natomiast wpisanie dwóch pozycji po 15 minut nie będzie wymagało akceptacji.

 • Funkcjonalność służy do wyszukiwania pracowników według grup, lub grup według pracowników.

  Po uruchomieniu należy wybrać w polu Na dzień datę dla której będą sprawdzone przypisania.

  W sekcji Członkostwo w grupach wybiera się pracownika z listy rozwijanej Osoba. Po wybraniu wyświetlane są grupy do których jest przypisana wybrana osoba.

  W sekcji Członkowie grupy wybierana jest grupa. Po jej wyborze wyświetlane są osoby, które do niej przynależą.

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której mają być analizowane nieobecności
  2. Data do – data, do której mają być analizowane nieobecności
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Warunki działania oraz lista wyników:

  1. Raport przygotowany dla rozliczeń z Tele2
  2. Działa tylko przy aktywnym Agilefant’cie
  3. Wyświetla tylko te wpisy, które mają przypisany produkt ‚Tele2’ i przypisane w AF do story włącznie
  4. IP=Story
  5. zwraca wszystkie zapisy w czasie pracy dla wskazanego przedziału czasu oraz osób dla których przypisano produkt ‚Tele2’
  6. Raport może być wykonany z sumowaniem do poziomu Story (IP) lub ze szczegółowym rozbiciem na poszczególne wpisy które składają się na sumę dla IP (Story)

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której ma być analizowany czas pracy
  2. Data do – data, do której ma być analizowany czas pracy
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.
  5. Przypisanie do Agilefant Produkty – wybór produktów które mają być uwzględnione przy wyszukiwaniu czasu pracy

  Lista wyników

  1. Lista wyników zawiera informacje o czasie pracy z podziałem na zadania z uwzględnieniem treści komentarzy.
  2. Raport nie uwzględnia przedziałów czasu, które wymagają akceptacji
  3. Raport pokazuje WYŁĄCZNIE wpisy z czasem pracy przypisane w Agilefnat, do produktów wybranych w filtrze.
  4. Dane prezentowane w sposób ciągły (brak wymuszonych podziałów stron)
  5. Wszystkie „polskie” i inne „nietypowe” znaki są zamieniane na odpowiedniki w alfabecie łacińskim

  Tabele

  Położenie Nazwa Dozwolone wartości Format Znaczenie wartości
  kolumna 1. Data date rrr-mm-dd data zarejestrowanej pozycji
  kolumna 2. Nazwisko text Nazwisko osoby
  kolumna 3. Imię text Imię osoby
  kolumna 4. Grupa text Nazwa story
  kolumna 5. Projekt text Nazwa projektu
  kolumna 6. Zadanie text nazwa zadania (puste jeśli nie występuje)
  kolumna 7. Czas od time hh:mm czas początkowy przedziału
  kolumna 8. Czas do time hh:mm czas końcowy przedziału
  kolumna 9. Czas pracy time h,mm dziesiętna wartość czasu pracy dla przedziału (do-od)
  kolumna 10. Notatka text treść komentarza

 • Raport służy przedstawieniu czasu pracy przypisanego poprzez moduł Agilefant do odpowiednich produktów i projektów.

  Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Predefiniowany okres – pozwala wybrać jeden z kilku predefiniowanych zakresów czasu. Po dokonaniu wyboru automatycznie wybierane są pola „Data od” oraz „Data do”
  2. Data od – data początkowa analizowanego okresu czasu.
  3. Data do – data końcowa analizowanego okresu czasu.
  4. Grupy – wybór jednej lub kilku grup z których składu będą wybierani pracownicy
  5. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.
  6. Produkty – Produkty z których zostaną wybrane Projekty
  7. Projekty – Projekty które zostaną wyświetlone na raporcie

  Parametry definiujące postać raportu:

  1. Wybierz rodzaj raportu – wybranie konkretnego typu raportu
  2. Produkt
  3. Projekt
  4. Story
  5. Stanowisko
  6. Osoba
  7. Wartość wg Stawek
  8. Uwzględnij wpisy bez przypisania do Agilefant.

  Wybranie „Wartość wg Stawek” powoduje pojawienie się dodatkowej tabeli, do której można wprowadzić wartości stawek konkretnych stanowisk pracy osobno dla pracy w firmie jak i u klienta. Dodatkowo wpisuje się wartości diet oraz czasu podróży.

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której mają być analizowane nieobecności
  2. Data do – data, do której mają być analizowane nieobecności
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.
  5. Rodzaje nieobecności które mają być wyświetlone na raporcie

  Lista wyników

  1. Lista wyników zawiera informacje o nieobecnościach dla których co najmniej jeden dzień przypada na wskazany zakres dat
  2. Raport nie uwzględnia nieobecności, które wymagają akceptacji
  3. Raport pokazuje ilość dni/godzin nieobecności przypadające na całą nieobecność
  4. Dane prezentowane w sposób ciągły (brak wymuszonych podziałów stron)
  5. Dane nie są grupowane. Każda nieobecność to osobny wiersz
  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  kolumna 1. Nazwisko i imię text Nazwisko i imię osoby
  kolumna 2. od date dd.mm.yyyy Data początkowa nieobecności
  kolumna 3. do date dd.mm.yyyy Data końcowa nieobecności
  kolumna 4. Liczba dni Liczba dni nieobecności
  kolumna 5. Liczba godzin Liczba godzin nieobecności
  kolumna 6. Nazwa text Nazwa nieobecności
  kolumna 7. Na żądanie text Dla urlopu na żądanie wstawiana jest wartość „Tak”. Dla pozostałych nieobecności pole jest puste

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której mają być analizowane nieobecności
  2. Data do – data, do której mają być analizowane nieobecności
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.
  5. Rodzaje nieobecności które mają być wyświetlone na raporcie
  6. Sposób prezentacji wyników: Dni/Godziny/Dni(godziny)

  Lista wyników:

  1. Raport zawiera listę osób które mają w podanym okresie zarejestrowany urlop lub chorobowe
  2. Braki godzin (typ dnia „praca” i brak zarejestrowanych godzin) NIE są pokazywane na tym raporcie!
  3. Raport pokazuje sumy dni/godzin nieobecności w zadanym zakresie – nie wyświetla poszczególnych nieobecności
  4. Pokazuje tylko taką ilość dni nieobecności jaka przypada na zdefiniowany zakres.
  Położenie Nazwa Dozwolone wartości Znaczenie wartości
  kolumna 1. Pracownik text Imię i nazwisko osoby
  kolumna 2. Dział (grupa org.) text Nazwa grupy organizacyjnej pracownika
  kolumna 3. Linia text Nazwa linii produkcyjnej na której okres przypisania przypadła nieobecność
  kolumna 4. Rodzaj nieobecności text Nazwa nieobecności
  kolumna 5. Ilość dni w okresie text Ilość dni/godzin nieobecności przypadających na wybrany zakres dat

  Grupowanie według:

  • osoba
  • dział
  • linia produkcyjna

  Sumy:

  • ilość dni/godzin nieobecności

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data – raport wyświetli stan karnetów na ten dzień
  2. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  3. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione w podanym wyżej dniu oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Lista wyników

  1. Lista wyników zawiera informacje o karnetach przypisanych do wybranych osób we wskazanym dniu
  2. Wyniki są grupowane wg osoby, oraz sortowane po nazwisku pracownika
  Położenie Nazwa Dozwolone wartości Format Znaczenie wartości
  kolumna 1. Lp. text Numer kolejny osoby w ramach listy
  kolumna 2. Nazwisko Imię text Nazwisko osoby
  kolumna 3. Nazwa text Nazwa dodatku/karnetu
  kolumna 4. Potrącenie BISNODE text Kwota potrącenia pracodawcy przypisanego do osoby
  kolumna 5. Potrącenie pracownik text DD.MM.YYYY Kwota potrącenia pracownika przypisanego do osobt
  kolumna 6. Data od date DD.MM.YYYY Data początkowa ważności karnetu/dodatku
  kolumna 7. Data do date DD.MM.YYYY Data końcowa ważności karnetu/dodatku. Pole puste jeśli daty nie podano

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której mają być analizowane nieobecności
  2. Data do – data, do której mają być analizowane nieobecności
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.
  5. Rodzaje nieobecności które mają być wyświetlone na raporcie
  6. Sposób prezentacji wyników: Dni/Godziny/Dni(godziny)

  Lista wyników

  1. Lista wyników zawiera informacje o nieobecnościach dla których co najmniej jeden dzień przypada na wskazany zakres dat
  2. Raport nie uwzględnia nieobecności, które wymagają akceptacji
  3. Raport pokazuje ilość dni/godzin nieobecności przypadające na wskazany przedział. Przykładowo – Pracownik ma urlop od 23.12.2017 do 6.01.2018. Raport wykonujemy za okres 1.01.2018 do 31.01.2018. Nieobecność będzie wykazana następująco: od 23.12.2017 do 6.01.2018, ilość dni=4(32:00)
  4. Dane prezentowane w sposób ciągły (brak wymuszonych podziałów stron)
  5. Na końcu znajduje się podsumowanie które sumuje nieobecności w ramach grup organizacyjnych i wg. typów oraz według typów nieobecności łącznie
  Położenie Nazwa Dozwolone wartości Format Znaczenie wartości
  kolumna 1. Imię text Imię osoby
  kolumna 2. Nazwisko text Nazwisko osoby
  kolumna 3. Dział (grupa org.) text Nazwa grupy orgnizacyjnej pracownika
  kolumna 4. Rodzaj nieobecności text Nazwa nieobecności
  kolumna 5. Od date DD.MM.YYYY Data początkowa nieobecności
  kolumna 6. Do date DD.MM.YYYY Data końcowa nieobecności
  kolumna 7. Ilość text Ilość dni/godzin nieobecności przypadających na wybrany zakres dat

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której ma być analizowany czas pracy
  2. Data do – data, do której ma być analizowany czas pracy
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Lista wyników

  1. Wynikiem działania raportu jest plik EXCEL który może być importowany do systemu OPTIMA
  2. Wygląd i dane w poszczególnych arkuszach i kolumnach wynikają są narzucane przez OPITMĘ i nie mogą być dowolnie zmieniane
  3. eksportowi podlegają:
   1. Dane kadrowe – informacje o pracowniku
   2. Nieobecności – zatwierdzone nieobecności
   3. Czas pracy – godziny pracy pracowników jednak nie więcej niż 5 przedziałów na dzień
   4. Plan pracy – schemat pracy pracowników
  4. Jako strefę eksportuje się wartość ‚praca podst.’ lub ‚brak’
  5. Jako „Wydzial_adres_wezla” eksportuje się wartość ‚0’
  6. Jako „Projekt_adres_wezla” eksportuje się wartość ‚ 1’
  7. Jako wydział i projekt eksportowany jes ‚brak’
  8. Nazwy nieobecności w obu systemach muszą być identyczne
  9. Typ dnia roboczy = P
  10. W zależności od konfiguracji raport może wysyłać rzeczywisty czas pracy lub nominalny czas pracy dla dni w których pracownik zarejestrował obecność
  11. Przedziały czasu pracy są wysyłane w kolejności chronologicznej

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której ma być analizowany czas pracy
  2. Data do – data, do której ma być analizowany czas pracy
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.
  5. Czas od – godziny początkowej
  6. Czas do – godziny końcowej
  7. Czas „do” po połnocy – znacznik, który należy zaznaczyć, jeśli na raporcie mają być wyświetlone godziny z przełomu doby

  Lista wyników

  1. Lista wyników zawiera informacje o przedziałach czasu pracy mieszczących się zdefiniowanych widełkach dat oraz godzin
  2. Raport nie uwzględnia przedziałów czasu, które wymagają akceptacji
  3. Jeśli przedział czasu kończy się o godzinie wskazanej w „Czas od”, wówczas będzie pokazany jako przedział z czasem 0:00
  4. Jeśli przedział czasu zaczyna się o godzinie wskazanej w „Czas do”, wówczas będzie pokazany jako przedział z czasem 0:00
  5. Dane prezentowane w sposób ciągły (brak wymuszonych podziałów stron)
  6. Czas zliczany jest na podstawie kolumn „Godzina od” i „Godzina do”
  7. Jeśli przedział pracy zaczyna się przed „Czas od” wówczas jest wykazywany tak jakby rozpoczął się od wskazanej godzinie
  8. Jeśli przedział pracy kończy się po „Czas do” wówczas jest wykazywany tak jakby zakończył się od wskazanej godzinie
  9. Dane prezentowane są w sposób ciągły
  Położenie Nazwa Dozwolone wartości Format Znaczenie wartości
  kolumna 1. Numer ewidencyjny text Numer nadany pracownikowi
  kolumna 2. Nazwisko text Nazwisko osoby
  kolumna 3. Imię text Imię osoby
  kolumna 4. Godzina od date DD.MM.YYYY hh:mm Data i godzina rozpoczęcia przedziału
  kolumna 5. Godzina do date DD.MM.YYYY hh:mm Data i godzina zakończenia przedziału
  kolumna 6. Czas time hh:mm Suma czasu między „Godzina od”, a „Godzina do”

  Grupowanie
  Dane są grupowane wg osób

  Sortowanie

  1. Osoby są sortowane wg nazwiska
  2. Przedziały w ramach osoby wg. „Godzina od”

 • Wersja rozszerzona dostępna jest w zastępstwie wersji podstawowej raportu dla instancji z rozszerzoną licencją.

  Raport przeznaczony jest dla kierowników grup oraz działu kadr, aczkolwiek może być również użyteczny dla poszczególnych osób.

  Raport umożliwia sprawdzenie danych w przedziale czasu, dla określonych osób( wybranych z grup do jakich osoba wykonująca raport ma prawo dostępu)

  Raport sprawdza szereg warunków – można wybrać wszystkie lub tylko niektóre z listy:

  1. Otwarta godzina – wykazuje wszystkie przypadki gdy zarejestrowano niedomknięte przedziały czasu
  2. Czas wymagający rozpatrzenia – wykazuje wszystkie przedziały czasu, które wymagają akceptacji przełożonego a nie zostały jeszcze rozpatrzone
  3. Nierozpatrzone urlopy – wykazuje wszystkie urlopy ( w podanym przedziale dat) które mają status „Rozpatrywane”
  4. Czas podróży – wykazuje wszystkie zapisy na koncie „Czas podróży”; jest to użyteczne w przypadku gdy czas podróży jest w firmie rozliczany w specjalny sposób
  5. Dyżury – wykazuje wszystkie zapisy na koncie „Dyżur”; jest to użyteczne w przypadku gdy znaczniki diety są istotne z punktu widzenia analizy poprawności zarejestrowanego czasu
  6. Praca w dni wolne – wykazuje wszystkie dni wolne od pracy(wolne soboty,wolne niedziele, święta itp) w których zarejestrowano czas
  7. Praca w dni nieobecności – wykazuje wszystkie dnie nieobecności (urlopy i chorobowe) w które zarejestrowano czas
  8. Konta saldowe dla konsultantów – sprawdzenie czy osoby typu „Konsultant” nie skorzystały z kont saldowych (np. godziny wybrane) przeznaczonych dla osób typu „Pracownik”
  9. Dieta i podróż – wykazuje przypadki, gdy MPK dlatego rodzaju wpisów w danym dniu są różne (zakłada się, że MPK powinno być takie samo)
  10. MPK @Klient bez diety – wykazuje przypadki, gdy stwierdzono przedział czasu do którego przypisano MPK o nazwie zaczynającej się od znaku @, natomiast nie stwierdzono w takim dniu wpisu- znacznika typu dieta;
  11. Jednocześnie MPK @Klient i inne MPK – wykazuje przypadki, gdy występują przedziały czasu przypisane do MPK, których nazwa zaczyna się od znaku „@” oraz jednocześnie inne przedziały w tym samym dniu przypisane do innych MPK

  Możliwe jest równieżodpłatne rozszerzenie o dodatkowe warunki kontrolne wg indywidualnych wymagań

 • Raport do swojego działania potrzebuje funkcjonalności „Ważność dokumentów” (nie znajdującego się w podstawowej konfiguracji programu).

  Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data – data, zgodnie z którą będzie sprawdzana ważność dokumentów
  2. Grupy – wybór jednej lub kilku grup z których składu będą wybierani pracownicy
  3. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Działanie:

  Raport sprawdza czy dla wybranych osób kończy się (bądź już się skończyła) ważność jakiegokolwiek dokumentu. Sprawdzany jest okres zaczynający się wprowadzoną datą (pole 1. ‚Data’) o długości skonfigurowanej przy instalacji systemu. Na raporcie wyświetlane są tylko osoby, którym kończy się ważność jakiegokolwiek dokumentu. Dokument(y) których ważność kończy się są oznaczone gwiazdką.

  Kolumny raportu:

  1. Lp. – Kolejny numer wiersza raportu
  2. Nazwisko – nazwisko wprowadzone w danych osoby
  3. Imię – imię wprowadzone w danych osoby
  4. Rodzaj dokumentu – określenie, czy dane dotyczą umowy, szkolenia, badania okresowego
  5. Data ważności – data ważności dokumentu
  6. Opis – zawartość pola opisu z danych osoby

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data początkowa analizowanego okresu.
  2. Godzina od – godzina, od której ma być wykonana analiza. Godzina dotyczy dnia od
  3. Data do – data końcowa analizowanego okresu.
  4. Godzina do – godzina, do której ma zostać wykonana analiza. Godzina dotyczy dnia do
  5. Grupa – wybór grup, z których pracownicy mają być sprawdzeni. Można wybrać wszystkie.
  6. Pracownik – zawężenie osób, z których pracownicy mają być sprawdzeni. Można wybrać wszystkich.
  7. Wybór grupy urządzeń – można wybrać kilka.
  8. Terminal – wybór terminala. Można wybrać kilka z zaznaczonych grup.

  Raport służy do kontroli obecności w pomieszczaniach w podanym okresie, gdzie i kiedy wchodził wybrany pracownik oraz kiedy wychodził.
  Raport pokazuje zdarzenia z terminali, grupując je do terminala i przeznaczony jest do użytku przez kadry lub kierowników grup w dowolnym momencie.

  Kolumny raportu:

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  nagłówek sekcji Terminal Opis terminala z modułu ACDC
  kolumna 1. Lp. liczba porządkowa. Dla każdego terminala zliczane od 1
  kolumna 2. Data i godzina godzina i data zarejestrowania zdarzenia
  kolumna 3. Zdarzenie Opis zdarzenia np: WE, WY
  kolumna 4. Karta numer karty RCP
  kolumna 5. Nr osoby Wartość z pola Numer personalny w danych osoby
  kolumna 6. Nazwisko i Imię Nazwisko i Imię osoby

 • Raport służy do kontroli bilansów urlopowych osób w kontekście wybranego przedziału czasu.
  Raport pokazuje ilość dni urlopu zaległego (urlopu niewykorzystanego w poprzednim okresie urlopowym), limitu na okres bieżący, ilość dni urlopu wykorzystanego w podanym okresie oraz ilość dni do wykorzystania.
  Raport pokazuje ilości urlopów wypoczynkowych (z uwzględnieniem urlopów na żądanie) oraz urlopów dni opieki.
  Na końcu raportu znajduje się podsumowanie wartości z poszczególnych kolumn.

  Celem raportu jest wskazanie ilości wykorzystanych urlopów oraz pozostałych limitów w ograniczeniu nie do całego okresu urlopowego, a wybranego przedziału czasu.

  Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Rok – rok na który zostanie sprawdzony okres urlopowy
  2. Urlopy od – miesiąc od początku którego zostaną sprawdzone urlopy
  3. Urlopy do – miesiąc do początku którego zostaną sprawdzone urlopy
  4. Grupy – wybór jednej lub kilku grup z których składu będą wybierani pracownic
  5. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które mają na dany rok wygenerowany bilans urlopowy

  Kolumny raportu:

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  kolumna 1. Lp. nr kolejnej osoby w raporcie
  kolumna 2. Nazwisko Imię nazwisko i imię osoby
  kolumna 3. Numer ewidencyjny nr ewidencyjny osoby
  kolumna 4. Wypoczynkowy Informacje w tej kolumnie dotyczą limitu urlopu wypoczynkowego (pod który podlega również urlop na żądanie)
  kolumna 4.1. Urlop zaległy urlop przeniesiony z poprzedniego roku
  kolumna 4.2. Limit aktualny ilość dni urlopu wypoczynkowego na dany rok
  kolumna 4.3. Suma limitów suma zaległego urlopu i bieżącego urlopu wypoczynkowego
  kolumna 4.4. Rozpatr. w przedziale urlopy o statusie „Rozpatrywany” w zadanym przedziale czasu
  kolumna 4.4. Wykorz. w przedziale ilość dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w zadanym przedziale czasu
  kolumna 4.5 Wykorz. od pocz. roku do końca przedziału ilość dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego od początku roku do końca wybranego przedziału czasu
  kolumna 4.6. Pozostało na koniec przedziału Suma limitów pomniejszona o urlopy wykorzystane od początku roku do końca wybranego przedziału
  kolumna 5. Dni opieki Informacje w tej kolumnie dotyczą dni opieki Wartości nie są sumowane ze względu na to, że opieka może być wybierana w dniach lub godzinach – zależnie od decyzji poszczególnych osób Jeśli u pracownika zostaną zdefiniowane oba limity opieki (co jest nieprawidłowością) wówczas w kolumnie tej pojawi się słowo ‚Error’
  kolumna 5.1. Limit Limit dni opieki
  kolumna 5.2. Wykorz. od pocz. roku do końca przedziału ilość wykorzystanych dni opieki od początku roku do końca wybranego przedziału czasu.
  kolumna 5.3. Pozostało na koniec przedziału Limit dni opieki pomniejszony o ilość dni wybranych do końca wskazanego przedziału czasu

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której mają być analizowane zmiany zatrudnienia
  2. Data do – data, do której mają być analizowane zmiany zatrudnienia
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Raport sprawdza, czy data zatrudnienia lub data zwolnienia osoby zawiera się w przedziale ‚Data od’ – ‚Data do’. Jeśli tak, wówczas osoba umieszczana jest na raporcie. Jeśli nie, wówczas dane osoby nie są wyświetlane. Raport wyświetla tylko dane osób wybranych w parametrach.

  Wyświetlane dane:

  1. Lp. – Kolejny numer wiersza raportu (każdy wiersz odpowiada jednej osobie)
  2. Numer personalny – zawartość pola ‚Numer personalny’ w danych osoby
  3. Nazwisko
  4. Imię
  5. Data zatrudnienia – data zatrudnienia wprowadzona w danych osoby, jeśli data zatrudnienia znajduje się w wybranym przy generowaniu raportu przedziale czasu – pole zostanie dodatkowo oznaczone gwiazdką
  6. Data zwolnienia – data zwolnienia wprowadzona w danych osoby, jeśli data zwolnienia znajduje się w wybranym przy generowaniu raportu przedziale czasu – pole zostanie dodatkowo oznaczone gwiazdką
  7. Data urodzenia
  8. MPK – domyślne MPK z danych osoby
  9. Etat – wymiar etatu
  10. Stanowisko – stanowisko pracy
  11. Zdjęcie – przeskalowana fotografia osoby (jeśli została wprowadzona do systemu)

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której ma być analizowany czas pracy
  2. Data do – data, do której ma być analizowany czas pracy
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Stanowiska – wybór jednego lub kilku stanowisk pracy, dla których będą wybierani pracownicy
  5. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup oraz stanowisk.
  6. Tylko podsumowanie – zaznaczenie check box’a spowoduje, że wygenerowany raport będzie zawierał tylko Podsumowania.

  Kolumny raportu:

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  Kolumna 1. Nazwisko i Imię Nazwisko i Imię osoby
  Kolumna 2. MPK Miejsce Powstawania Kosztów przypisane do danego czasu
  Kolumna 3. Konto / współczynnik Nazwa konta, na które zakwalifikowano czas oraz jego współczynnik
  Kolumna 4. Data Dzień, na który zakwalifikowano czas
  Kolumna 5. Godz. rzeczywiste Rzeczywisty czas
  Kolumna 6. Godz. skalkulowane Rzeczywisty czas przemnożony przez współczynnik konta

  Wpisy są grupowane kolejno po: Nazwisko i Imię, Konto, Data.

  Pod wpisem dotyczącym każdej z osób znajduje się podsumowanie, które pokazuje sumarycznie ile przepracowano ze względu na:

  1. konto
  2. MPK

  Dodatkowo na końcu raportu znajduje się takie samo podsumowanie dla wszystkich osób objętych raportem.

 • Raport pokazuje zdarzenia z urządzeń, grupując je terminalami. Pozwala on określić rejestracje zdarzeń (przemieszczanie się) osób w odniesieniu do konkretnego urządzenia (drzwi).

  Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data początkowa analizowanego okresu.
  2. Godzina od – godzina od której ma być weryfikowana analiza. Godzina dotyczy „dnia od”.
  3. Data do – data końcowa analizowanego okresu.
  4. Godzina do – godzina do której ma zostać wykonana analiza. Godzina do dotyczy „dnia do”.
  5. Grupa – wybór grup z których pracownicy mają zostać sprawdzeni.
  6. Osoby – Osoby z wybranych grup, które mają zostać sprawdzone.
  7. Grupa terminali – Wybór grupy terminali.
  8. Terminal – terminale z wybranych grup urządzeń, z których zdarzenia będą sprawdzane.

  Wszystkie parametry są obowiązkowe do wypełnienia.

  Kolumny raportu:
  Dla każdego urządzenia sporządzona jest oddzielna tabelka, nazwa urządzenia znajduje się w nagłówku.

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  Kolumna 1. Lp. Liczba porządkowa
  Kolumna 2. Data i godzina Data i godzina zapisania zdarzenia z dokładnością do sekundy
  Kolumna 3. Zdarzenie Rodzaj zdarzenia (WE-wejście, WY-wyjście, SO- wyjście służbowe, PO – wyjście prywatne)
  Kolumna 4. Karta Numer karty bądź numer PIN osoby
  Kolumna 5. Nr osoby Numer osoby do której przyporządkowana jest zarejestrowana karta (bądź PIN)
  Kolumna 6. Nazwisko i imię Imie i Nazwisko osoby przyporządkowanej do karty (bądź PINu)

  Zachowany jest porządek chronologiczny.

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data – data na podstawie której zostanie wygenerowany raport (na ten dzień zostanie sprawdzony stan zatrudnienia oraz przynależność do grup)
  2. Kolumna pierwsza – Kolumna piąta – Do wybrania jest zawartość kolumn na wygenerowanym raporcie:
   1. Data urodzenia
   2. Data zatrudnienia
   3. Data zwolnienia
   4. Wymiar czasu pracy – wymiar etatu
   5. Stanowisko pracy
   6. MPK
   7. Telefon 1
   8. Telefon 2
   9. Opis – Opis wprowadzony w profilu osoby
   10. Rola osoby w systemie
   11. Typ osoby w systemie
   12. Numer personalny
   13. Email
  3. Pokaż również osoby zwolnione – oprócz osób z zaznaczonych grup na raporcie pokażą się również wszystkie osoby które w wybranym dniu były już zwolnione
  4. Grupy – wybór grup z których składu będą wybierani pracownicy. Nie zaznaczenie żadnej z grup pozwoli wygenerować raport tylko gdy zaznaczymy „Pokaż również osoby zwolnione”.

  Zawartość kolumn należy wybierać w kolejności rosnącej, nie można wybrać zawartości kolumny jeśli wszystkie poprzednie kolumny nie są wypełnione. Nie trzeba wybrać zawartości wszystkich kolumn (w wynikowym raporcie kolumny zostaną puste. Raport pokazuje listę osób spełniających warunki 1,3,4 w kolejności alfabetycznej (zgodnie z Nazwiskiem).

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Rok rok za który ma być wygenerowana karta
  2. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  3. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.
  4. Tylko podsumowania – nie drukuje pierwszej strony raportu
  5. Przy włączonym parametrze obsługi godzin nocnych wyświetla się dodatkowy filtr w którym określa się w jakich godzinach odbywa się praca nocna

  Lista wyników

  1. Można generować raport szczegółowy lub tylko podsumowanie. Dla wydruku szczegółowego generowane są dwie strony per osoba – pierwsza zawiera grafik obecności, druga podsumowanie
  2. Każdy pracownik jest drukowany na nowej stronie
  3. Wydruk szczegółowy ma dwie strony – na pierwszej grafik obecności, a na drugiej podsumowanie.
  4. Legenda do grafiku tworzy się dynamicznie w zależności od kont użytych w miesiącu.
  5. Podsumowanie zawsze zawiera sumy kwartalne – nie zależnie od okresów rozliczeniowych
  6. Nieobecności przeliczane są na godziny i tak są wykazywane

  Opis podsumowania

  Lp. Nazwa Opis
  1 Miesiąc Kolejne kwartały i miesiące roku począwszy od stycznia
  2 Nominał Ilość godzin do przepracowania wynikająca z przypisanych typów dni (schematów)
  3 Czas pracy łącznie Zapisy na kontach oznaczonych ‚Zaliczane do nominału’
  4 Dni nieobecności usprawiedliwione Suma kolumn 5 i 6
  5 Chorobowe Suma nieobecności typu ‚choroba’
  6 Urlop Suma nieobecności typu ‚urlop’
  7 Nadgodziny płatne Zapisy na koncie nadgodzin do wypłaty (konto: Wolne na płatne). W tym bilanse
  8 Nadgodziny wolne Zapisy na koncie nadgodzin do wypłaty (konto: Godziny do odbioru). W tym bilanse
  9 Nadgodziny wybrane Zapisy na koncie nadgodzin do wypłaty (konto: Godziny wybrane). W tym bilanse
  10 Braki godzin Suma braków godzin
  11 Godziny nocne Godziny przepracowane w przedziale wskazanym przy generowaniu raportu

  Sumy końcowe w podsumowaniu:

    miesiąc
    kwartał
    rok

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której ma być analizowany czas pracy
  2. Data do – data, do której ma być analizowany czas pracy
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Raport analizuje każdy dzień z pod kątem obecności i nieobecności. Kiedy osoba jest obecna analizuje limit godzin przypadający na ten dzień z szablonu pracy. Raport rozdziela nadgodziny na zaakceptowane i oczekujące na akceptację. Godziny te nie są brane do salda dnia (nadgodziny zaakceptowane + nadgodziny niezaakceptowane).

  Kolumny raportu:

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  nagłówek sekcji Lp. Nr kolejny sekcji (osoby) na raporcie
  nagłówek sekcji Nazwisko imię Imię i nazwisko osoby
  nagłówek sekcji Nr ewidencyjny Nr ewidencyjny osoby
  kolumna 1. Data (+dn.tyg.)
  kolumna 2. Dzień tygodnia Nazwa dnia tygodnia
  kolumna 3. Wejście Godzina rozpoczęcia pracy (pierwszy przedział)
  kolumna 4. Wyjście Godzina zakończenia pracy (koniec ostatniego przedziału)
  kolumna 5. Nominał Wymiar czasu pracy
  kolumna 6. Czas pracy Suma kont które są weryfikowane przy zamknięciu miesiąca (w definicji konta zaznaczona opcja : Czy weryfikowane podczas zamknięcia miesiąca.)
  kolumna 7. Wybrany czas Ilość uzupełnionych godzin z puli do wybrania
  kolumna 8. Saldo Saldo godzin : (czas pracy + wybrane) – nominał
  kolumna 9. Poza nominałem Nadgodziny (wszystkie inne), godziny wymagające akceptacji kursywą
  kolumna 10. Komentarz Informacja o zarejestrowanej nieobecności

  Grupowanie / sumy częściowe (dla pojedynczego pracownika):

  1. nominał
  2. czas pracy
  3. wybrane z nadgodzin
  4. saldo nominał – (czas pracy + wybrane z nadgodzin)

  Sumy końcowe (dla wszystkich pracowników)

  1. nominał
  2. czas pracy
  3. wybrane z nadgodzin
  4. saldo nominał – (czas pracy + wybrane z nadgodzin)

 • Raport Karta urlopowa pozwala na przegląd przysługujących, wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania dni urlopowych dla konkretnej osoby lub grupy osób.
  Przed wygenerowaniem raportu wybieramy datę, do której urlopy mają być uwzględniane. Datą początkową jest data zatrudnienia osoby dla której generowany jest raport.

  Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data – określenie dnia od którego raport ma wyświetlać nieobecności
  2. Grupy – wybór grup osób. Można wybrać wszystkie lub trzymając klawisz Ctrl (klawiatura), myszą zakliknąć grupy, które mają znaleźć się na raporcie
  3. Osoby – wybór osób. Można wybrać wszystkie lub trzymając klawisz Ctrl (klawiatura), myszą zakliknąć osoby, które mają znaleźć się na raporcie

  Raport składa się z trzech sekcji:

  1. Nagłówka – podstawowe informacje o pracowniku
  2. Okresów urlopowych – bilans okresów urlopowych
  3. Listy urlopów w zadanym okresie – wyszczególnienie urlopów w zadanym okresie

  Zawartość poszczególnych kolumn raportu przedstawiają poniższe tabele:

  Nagłówek:

  Nazwa Opis
  Lp. Nr kolejny sekcji (osoby) na raporcie
  Nazwisko i imię Imię i nazwisko osoby
  Nr ewidencyjny Nr ewidencyjny osoby

  Okresy urlopowe:

  Nazwa Opis
  Okres od Data początku okresu urlopowego
  Okres do Data końca okresu urlopowego
  Zaległy Ilość dni urlopu zaległego z poprzedniego okresu
  Należny Ilość dni urlopy wypoczynkowego należnego w okresie
  Limit Limit urlopowy na bieżący okres. Suma zaległy+wypoczynkowy.
  Saldo Ilość dostępnego urlopu. Wartość limitu pomniejszona o ilosć dni wybranych.
  Wybrany (z limitu) Suma wybranego urlopu wypoczynkowego wraz z urlopem na żądanie.
  Bez limitu Suma wybranego urlopu poza limitem (bezpłatny, etc). Nie obejmuje urlopu specjalnego.
  Dni opieki Suma wybranych dni opieki.

  Listy urlopów w zadanym okresie:

  Nazwa Opis
  Konto Nazwa konta urlopowego
  Urlop od Początek urlopu (nie może być przed datą raportu!)
  Urlop do Koniec urlopu (może być po dacie raportu!)
  Dni (z limitu) Ilość dni urlopu limitowanego (wypoczynkowego lub na żądanie)
  Dni (bez limitu) Ilość dni urlopu nielimitowanego
  Dni (dni opieki) Ilość dni opieki
  Akceptacja (kto) Nazwisko i imię akceptującego
  Akceptacja (kiedy) Data i godzina akceptacji urlopu

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której mają być analizowane nieobecności
  2. Data do – data, do której mają być analizowane nieobecności
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.
  5. checkbox :”Uwzględnij też godziny wybrane”- gdy jest zaznaczony w raporcie zostaną uwzględnione także godziny wybrane.

  Wynikiem raportu jest lista osób (wraz ze szczegółami nieobecności), które mają w okresie wskazanym w parametrach, zarejestrowany urlop ,chorobowe lub godziny wybrane. Raport składa się z poniższych kolumn:

  Nazwa Znaczenie wartości
  Lp. Nr kolejny sekcji(osoby) na raporcie
  nazwisko imię Imię i nazwisko osoby
  nr ewidencyjny Nr ewidencyjny osoby
  Data od Data rozpoczęcia nieobecności
  Data do Data zakończenia nieobecności
  Chorobowe Ilość dni chorobowego
  Urlop Ilość dni urlopu
  Wybrane ilość wybranych godzin
  Tytuł nieobecności chorobowe , nazwa urlopu lub godziny wybrane
  Akceptacja (kto) Imię i nazwisko akceptującego
  Akceptacja (kiedy) Data i godzina akceptacji nieobecności

  W przypadku nieobecności niezaakceptowanej (status: „Rozpatrywany”) zamiast osoby akceptującej pojawi się „Wymaga akceptacji”. Pole „Akceptacja” wypełnione dla nieobecności zaakceptowanych oraz zaakceptowanych godzin wybranych. Raport sumuje następujące pozycje:

  1. ilość dni choroby
  2. ilość dni urlopu
  3. ilość dni nieobecności razem (chorobowe+urlop)

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której ma być analizowany czas pracy
  2. Data do – data, do której ma być analizowany czas pracy
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Raport zwraca listę pracowników (na raporcie nie pokażą się osoby typu „Zarząd” oraz „Konsultant”), dla których w podanym okresie stwierdzono dni, w których wystąpiły braki godzin w stosunku do nominału określonego w szablonie. Jest uwzględniany zarejestrowany czas pracy. Wyświetlane są tylko wiersze z dniami, w których są braki. Raport rozdziela nadgodziny na zaakceptowane i oczekujące na akceptację, godziny te nie są brane do salda dnia (nadgodziny zaakceptowane + nadgodziny niezaakceptowane). Raport zawiera następujące kolumny:

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  nagłówek sekcji Lp. Nr kolejny sekcji (osoby) na raporcie
  nagłówek sekcji Nazwisko i imię Imię i nazwisko osoby
  nagłówek sekcji Nr ew. Nr ewidencyjny osoby (jeśli istnieje)
  kolumna 1. Data Data rejestracji czasu pracy
  kolumna 2. Typ dnia Typ dnia (symbol + opis)
  kolumna 3. Nominał Wymiar czasu pracy
  kolumna 4. Czas pracy Suma konta praca za dzień
  kolumna 5. Wybrany czas Ilość uzupełnionych godzin z pulu do wybrania
  kolumna 6. Saldo Saldo godzin : (czas pracy + wybrane) – nominał
  kolumna 7. Poza nominałem Nadgodziny (wszystkie inne), rzadki, ale możliwy przypadek

  Sumowania dla pojedynczego pracownika:

  1. nominał
  2. czas pracy
  3. wybrane z nadgodzin
  4. saldo = nominał – (czas pracy + wybrane z nadgodzin)
  5. nadgodziny

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której ma być analizowany czas pracy
  2. Data do – data, do której ma być analizowany czas pracy
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Raport analizuje każdy dzień z pod kątem obecności i nieobecności. Kiedy osoba jest obecna analizuje limit godzin przypadający na ten dzień z szablonu pracy. Raport rozdziela nadgodziny na zaakceptowane i oczekujące na akceptację. Godziny te nie są brane do salda dnia (nadgodziny zaakceptowane + nadgodziny niezaakceptowane).

  Kolumny raportu:

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  nagłówek sekcji Lp. Nr kolejny sekcji (osoby) na raporcie
  nagłówek sekcji Nazwisko imię Imię i nazwisko osoby
  nagłówek sekcji Nr ewidencyjny Nr ewidencyjny osoby
  kolumna 1. Data (+dn.tyg.)
  kolumna 2. Typ dnia Typ dnia (symbol + opis)
  kolumna 3. Nominał Wymiar czasu pracy
  kolumna 4. Czas pracy Suma kont które są weryfikowane przy zamknięciu miesiąca (w definicji konta zaznaczona opcja : Czy weryfikowane podczas zamknięcia miesiąca.)
  kolumna 5. Wybrany czas Ilość uzupełnionych godzin z puli do wybrania
  kolumna 6. Saldo Saldo godzin : (czas pracy + wybrane) – nominał
  kolumna 7. Poza nominałem Nadgodziny (wszystkie inne), godziny wymagające akceptacji kursywą

  Grupowanie / sumy częściowe (dla pojedynczego pracownika):

  1. nominał
  2. czas pracy
  3. wybrane z nadgodzin
  4. saldo nominał – (czas pracy + wybrane z nadgodzin)

  Sumy końcowe (dla wszystkich pracowników)

  1. nominał
  2. czas pracy
  3. wybrane z nadgodzin
  4. saldo nominał – (czas pracy + wybrane z nadgodzin)

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data od – data, od której ma być analizowany czas pracy
  2. Data do – data, do której ma być analizowany czas pracy
  3. Grupy – wybór jednej lub kilku grup z których składu będą wybierani pracownicy
  4. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Lista wyników prezentowana na raporcie, zawiera informacje o czasie pracy z podziałem na konta dla każdej osoby, z rozdziałem na dni. Raport wykazuje rozbieżności w poszczególnych dniach pomiędzy czasem nominalnym a czasem przepracowanym. Dla pozycji niezaakceptowanych (a wymagających akceptacji) czas nie jest uznawany jako przepracowany i nie jest wykazywany w podsumowaniu i rozliczeniu dnia. Do salda wchodzą tylko godziny z konta syntetycznego Praca oraz nadgodziny wybrane i nieobecności. Pokazywane są tylko dni pracujące oraz dni nie pracujące w których zostały zarejestrowane godziny.

  Opis kolumn raportu:

  Nazwa Znaczenie wartości
  Lp. Nr kolejny sekcji (osoby) na raporcie
  Nazwisko imię Imię i nazwisko osoby
  Nr ewidencyjny Nr ewidencyjny osoby
  Data Data rejestracji czasu pracy
  Data Dzień tygodnia dla daty (skrót)
  Od Czas rozpoczęcia
  Do Czas zakończenia
  Konto Nazwa konta na jaki zakwalifikowano czas
  Czas Czas (od-do)
  MPK Miejsce powstawania kosztów na wysokości godziny podstawowej
  Komentarze Komentarz wpisany na wysokości przedziału czasu

  Grupowania:
  per dzień – agregacja po kontach występujących w danym dniu

  Nazwa Znaczenie wartości
  konto skrót+opis
  czas suma czasu w dniu na danym koncie

  per dzień – rozliczenie dnia

  Nazwa Znaczenie wartości
  typ dnia skrót+nazwa typu dnia
  nominał czas nominalny wynikający z typu dnia
  saldo saldo czasu pracy w dniu (nominał-(praca+wybrane))

  per osoba – agregacja po kontach występujących w danym okresie czasu dla osoby

  Nazwa Znaczenie wartości
  konto skrót+opis
  czas suma czasu w okresie na danym koncie

  per osoba – rozliczenie nominału pracy w okresie dla osoby

  Nazwa Znaczenie wartości
  nominał suma nominałów z całego okresu (z typów dni)
  saldo saldo czasu pracy w okresie (nominał-(praca+wybrane))

  Sumy końcowe
  agregacja całego raportu wg konta jakie wystąpiły dla osób w zadanym zakresie dat

  Nazwa Znaczenie wartości
  konto akrót+opis
  czas suma czasu w okresie na danym koncie

  rozliczenie łączne nominałów względem czasu pracy dla wszystkich osób w podanym zakresie dat

  Nazwa Znaczenie wartości
  nominał suma nominałów z całego okresu (z typów dni)
  saldo saldo czasu pracy w okresie (nominał-(praca+wybrane))

 • Raport Stan załogi informuje o liczbie osób (spośród wybranych do raportu) obecnych we wskazanej godzinie. Dodatkowo wskazuje godzinę przyjścia tych osób. Ponadto w raporcie umieszczone są informacje o osobach nieobecnych, przebywających w danym dniu na urlopie bądź zwolnieniu chorobowym.

  Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data – określenie dnia, w którym jest sprawdzany stan załogi
  2. Godzina – określenie godziny, na którą ma zostać sprawdzony stan załogi
  3. Grupy – wybór grup osób. Można wybrać wszystkie lub trzymając klawisz Ctrl (klawiatura), myszą zakliknąć grupy, które mają znaleźć się na raporcie
  4. Osoby – wybór osób. Można wybrać wszystkie lub trzymając klawisz Ctrl (klawiatura), myszą zakliknąć grupy, które mają znaleźć się na raporcie

  Raport wykonywany jest wg poniższych założeń:

  1. zwraca listę wszystkich zaznaczonych na filtrze osób.
  2. wyświetla wszystkie osoby, które mają otwarte godziny (nawet z innego dnia)
  3. gdy osoba jest obecna, wówczas ikonka v znajduje się w kolumnie Obecny a w kolumnie Godzina przyjścia znajduje się godzina przyjścia do pracy
  4. gdy osoba jest nieobecna i ma zarejestrowaną nieobecność, wówczas analiza odbywa się bez względu na podany czas i gdy ma:
   1. urlop to ikonka v umieszczona jest w kolumnie Urlop; pozostałe kolumny są puste
   2. chorobowe to ikonka v umieszczona jest w kolumnie Chorobowe; pozostałe kolumny są puste
  5. gdy osoba jest nieobecna i nie ma zarejestrowanej nieobecności, wówczas ikonka x umieszczona jest w kolumnie Nieobecny

  Raport podsumowuje ilości osób:

  1. Obecnych
  2. Nieobecnych
  3. Na urlopie
  4. Na chorobowym

  Zawartość poszczególnych kolumn raportu przedstawiają poniższa tabela:

  Nazwa kolumny Opis
  Lp. Liczba porządkowa
  Nazwisko i imię Nazwisko i imię osoby
  Nr ewidencyjny Nr edwidencyjny osoby
  Wejście Godzina przyjścia. Jeżeli wejście zostało zarejestrowane innego dnia niż ten, na który jest generowany raport w komórce ma się znaleźć data wejścia a pod nią godzina wejścia.
  Nieobecny Czy osoba jest nieobecna? (puste jak obecna)
  Urlop Czy osoba jest na urlopie? (puste jeśli typ dnia nie jest urlopem)
  Chorobowe Czy osoba jest na chorobowym? (puste jeśli typ dnia nie jest chorobowym)

 • Raport Stan obecności wyświetla informację, które spośród wybranych osób są w danej godzinie obecne (wraz z ich godziną przyjścia do pracy), oraz które są nieobecne. Nie ma tu jednak podanego powodu nieobecności (urlop, chorobowe). U dołu tabeli znajduje się podsumowanie z ilością osób obecnych i nieobecnych.

  Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data – określenie dnia, w którym jest sprawdzana obecność
  2. Godzina – określenie godziny, na którą ma zostać sprawdzona obecność
  3. Grupy – wybór grup osób. Można wybrać wszystkie lub trzymając klawisz Ctrl (klawiatura) myszą zakliknąć grupy, które mają znaleźć się na raporcie
  4. Osoby – wybór osób. Można wybrać wszystkie lub trzymając klawisz Ctrl (klawiatura), myszą zakliknąć grupy, które mają znaleźć się na raporcie
  Nazwa Opis
  Lp. Nr kolejny sekcji osoby na raporcie
  Nazwisko i imię Nazwisko i imię osoby
  Nr ewidencyjny Nr edwidencyjny osoby. Puste w wypadku braku.
  Wejście Godzina przyjścia. Jeżeli wejście zostało zarejestrowane innego dnia niż podany w parametrach raportu, wówczas obok godziny wyświetlana jest także data rejestracji wejścia.

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

   Data od – data, od której mają być analizowane czasy przyjścia do pracy
   Data do – data, do której mają być analizowane czasy przyjścia do pracy
   Grupy – wybór jednej lub kilku grup z których składu będą wybierani pracownicy
   Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Raport pokazuje czas spóźnienia osób w zadanym okresie czasu z następującymi założeniami:

   pokazuje tylko osoby i daty, dla których wykryto spóźnienie
   spodziewana godzina wejścia wynika z typu dnia w schemacie
   należy uwzględnić zakres tolerancji wejścia – jeśli osoba wejdzie w tym zakresie to nie jest to spóźnienie

  czas spóźnienia jest odnoszony do godziny, w której osoba ma być w pracy (bez uwzględnienia tolerancji). Przykładowo: osoba w typie dnia ma tolerancję od 6:50 do 7:10 godzina rozpoczęcia pracy o 7:00, przyszła o 7:09 – to brak spóźnienia. Przyszła o 7:11 to spóźnienie 11 minut.

  całkowity brak wejścia jest traktowany jako nieobecność, więc system nie wykaże takiego przypadku na raporcie spóźnień

  Raport składa się z następujących kolumn:

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  nagłówek sekcji Lp. Numer kolejny sekcji (osoby) na raporcie
  nagłówek sekcji Nazwisko i imię Imię i nazwisko osoby
  nagłówek sekcji Nr ewidencyjny Numer ewidencyjny osoby
  kolumna 1. Data Data zarejestrowanego spóźnionego wejścia
  kolumna 2. Typ dnia Typ dnia przypisany do dnia (symbol + opis)
  kolumna 3. Godzina wejścia Spóźnione wejście (czas)
  kolumna 4. Planowane wejście Planowane wejście (czas)
  kolumna 5. Spóźnienie Czas spóźnienia

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data – data na podstawie której zostanie wygenerowany raport (na ten dzień zostanie sprawdzony stan zatrudnienia oraz przynależność do grup)
  2. Pokaż również osoby zwolnione – oprócz osób z zaznaczonych grup na raporcie pokażą się również wszystkie osoby które w wybranym dniu były już zwolnione
  3. Grupy – wybór grup z których składu będą wybierani pracownicy. Nie zaznaczenie żadnej z grup pozwoli wygenerować raport tylko gdy zaznaczymy „Pokaż również osoby zwolnione”.

  Raport pokazuje listę osób spełniających powyższe warunki w kolejności alfabetycznej (nazwisko). Raport składa się z następujących kolumn:

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  nagłówek sekcji Lp. Nr kolejny sekcji (osoby) na raporcie
  nagłówek sekcji Nazwisko i imię Imię i nazwisko osoby
  nagłówek sekcji Nr ew. Nr ewidencyjny osoby (jeśli istnieje)
  kolumna 1. Data urodzenia Data urodzenia osoby (o ile została wprowadzona do systemu)
  kolumna 2. Data zatrudnienia Data zatrudnienia osoby
  kolumna 3. Data zwolnienia Data zwolnienia osoby (o ile została wprowadzona do systemu)
  kolumna 4. Etat Wymiar etatu
  kolumna 5. Stanowisko Stanowisko pracy osoby (o ile zostało przydzielone)
  kolumna 6. Stanowisko kosztów (MPK) Domyślne MPK osoby (jeśli zostało przypisane)

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Rok – określa okres urlopowy, którego dane chcemy wygenerować
  2. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierane osoby
  3. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które mają na dany rok wygenerowany bilans urlopowy

  Raport służy do kontroli bilansów urlopowych osób. Raport pokazuje ilość dni urlopu zaległego (urlopu niewykorzystanego w poprzednim okresie urlopowym), limitu na okres bieżący, ilość dni urlopou wykorzystanego w podanym okresie oraz ilość dni do wykorzystania. Raport pokazuje ilości urlopów wypoczynkowych (z uwzględnieniem urlopów na żądanie) oraz urlopów dni opieki. Na końcu raportu znajduje się podsumowanie wartości z poszczególnych kolumn.

  Kolumna raportu:

  Położenie Nazwa Znaczenie wartości
  kolumna 1. Lp. Nr kolejny osoby na raporcie
  kolumna 2. Nazwiso Imię Nazwisko i imię osoby
  kolumna 3. Nr ewidencyjny Nr ewidencyjny osoby
  kolumna 4. Wypoczynkowy Informacje w tej kolumnie dotyczą limitu urlopu wypoczynkowego (pod który podlega również urlop na żądnanie)
  kolumna 4.1. Suma limitów Suma zaległego urlopu i bieżącego urlopu wypoczynkowego
  kolumna 4.2. Limit zaległy Urlop przeniesiony z poprzedniego roku
  kolumna 4.3. Limit aktualny Ilość dni urlopu wypoczynkowego na dany rok
  kolumna 4.4. Wykorzy. Ilość dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego
  kolumna 4.5. Wykorzy. na żądanie Ilość dni urlopu na żądanie wykorzystanego
  kolumna 4.6. Pozostało Ilość pozostałego urlopu wypoczynkowego
  kolumna 4.7. Pozostało na żądanie Ilość pozostałego urlopu na żądanie
  kolumna 5. Dni opieki Informacje w tej kolumnie dotyczą dni opieki Wartości nie są sumowane ze względu na to, że opieka może być wybierana w dniach lub godzinach – zależnie od decyzji poszczególnych osób Jeśli u pracownika zostaną zdefiniowane oba limity opieki (co jest nieprawidłowością) wówczas w kolumnie tej pojawi się słowo ‚Error’
  kolumna 5.1. Suma limitów Ilość dni przysługującego urlopu specjalnego
  kolumna 5.2. Wykorz. Ilość wykorzystanych dni opieki
  kolumna 5.3. Pozostało Ilość dni opieki do wykorzystania

 • Parametry podawane przy generowaniu raportu:

  1. Data – Wybierając datę system określi w jakim okresie się znajduje, raport zostanie wygenerowany od pierwszego dnia okresu do dnia określonego przez parametr (minus jeden)
  2. Grupy – wybór jednej lub kilku grup, z których składu będą wybierani pracownicy
  3. Osoby – wybór osób; lista wyświetla tylko osoby, które były zatrudnione przynajmniej jeden dzień w definiowanym okresie oraz przynależą do wybranych wcześniej grup.

  Raport pokazuje ile wynosi nominał do przepracowania w zadanym okresie czasu (ograniczonym wybraną datą) oraz ile faktycznie przepracowano (liczą się tylko konta weryfikowane przy zamknięciu miesiąca). Podawana jest również różnica tych wielkości. Dla każdego pracownika przypada jeden wiersz.

  Kolumny raportu:

  Położenie Nazwa Dozwolone wartości Format Znaczenie wartości
  kolumna 1. Lp. int d. nr kolejny osoby na raporcie
  kolumna 2. Nazwisko i imię text nazwisko i imię osoby
  kolumna 3. Nominał time hh:mm suma nominału
  kolumna 4. Przepracowane time hh:mm suma kont weryfikowanych przy zamknięciu miesiąca
  kolumna 5. Bilans time hh:mm nominał wypracowany – (słownie:minus) nominał do wypracowania

 • Raport przeznaczony jest dla kierowników grup oraz działu kadr, aczkolwiek może być również użyteczny dla poszczególnych osób.

  Raport umożliwia sprawdzenie danych w przedziale czasu, dla określonych osób( wybranych z grup do jakich osoba wykonująca raport ma prawo dostępu)

  Raport sprawdza szereg warunków – można wybrać wszystkie lub tylko niektóre z listy.
  W wersji podstawowej dostępne są następujące warunki:

  1. Otwarta godzina – wykazuje wszystkie przypadki gdy zarejestrowano niedomknięte przedziały czasu
  2. Czas wymagający rozpatrzenia – wykazuje wszystkie przedziały czasu, które wymagają akceptacji przełożonego a nie zostały jeszcze rozpatrzone
  3. Nierozpatrzone urlopy – wykazuje wszystkie urlopy ( w podanym przedziale dat) które mają status „Rozpatrywane”
  4. Czas podróży – wykazuje wszystkie zapisy na koncie „Czas podróży”; jest to użyteczne w przypadku gdy czas podróży jest w firmie rozliczany w specjalny sposób
  5. Dyżury – wykazuje wszystkie zapisy na koncie „Dyżur”; jest to użyteczne w przypadku gdy znaczniki diety są istotne z punktu widzenia analizy poprawności zarejestrowanego czasu